Ledelsens rapport til generalforsamlingen mandag d. 8. april 2019

Året 2018 har været et udfordrende år for Vejlefjordskolen

Fortsatte besparelser fra regeringen og vigende elevtal har præget årets gang og årets resultat i 2018. Vi kan dog glæde os over, at elevtallet tilsyneladende er på vej op igen. I det følgende vil jeg komme ind på skolens enkelte afdelinger og deres udfordringer.

Værdier

Ledelse og medarbejdere har til stadighed stort fokus på skolens værdier. Det skyldes, at vi er bevidste om, at netop værdierne er en vigtig parameter, når forældre skal vælge skole til deres børn. Derfor skal vi fortsat stå ved og være stolte af skolens værdier. De 3 H’er – Hjerte – Hånd – Hoved – er lige så vigtige og aktuelle, som de var ved skolens oprettelse for mange år siden.

Renoveringsarbejder

Med skolebygninger, der for de ældstes vedkommende er tæt på 90 år gamle, er der til stadighed brug for renovering og istandsættelse. Kalenderåret 2018 har da også budt på flere tiltrængte renoveringsarbejder, bl.a. følgende:

  • Renovering af vagtkontor i pigebygning
  • Indretning af E-sportslokale i Bakkehuset
  • Indretning af lokale til dagelever.

Renoveringerne følger en rullende plan. Ud over renoveringerne er en omfattende byggeplan sat i værk og foreløbig afsluttet i 2018 – se under Økonomi.

Medarbejdere

Vejlefjordskolen har en meget loyal og stabil medarbejderstab. Jeg oplever, at medarbejderne brænder for vores skole, dens værdier og dens elever – og det har utrolig stor betydning for skolen. I de år, jeg har været rektor, har jeg kun oplevet få medarbejdere, der har søgt andre græsgange – ellers er medarbejdere primært sluttet her, når pensions/efterlønsalderen har indfundet sig! I kalenderåret 2018 er 3 fuldtidsmedarbejdere sluttet, herunder lederen for kostafdelingen gennem 9 år, Flemming Pedersen. Vi har ansat 5 nye medarbejdere, hvoraf 3 er deltids ansatte og vi har ansat nye afdelingsledere for så vel kostafdelingen/efterskolen (Pia Fisher) som for grundskolen (John Rasmussen). Endnu en gang stor tak til alle medarbejdere – uden jeres store indsats havde vi ikke en velfungerende skole.

 

Skolens afdelinger

Vuggestue og børnehave

I vuggestue og børnehave har vi fået vores tilbygning færdiggjort og er blevet meget begejstrede for den. Det fungerer rigtig godt, at vuggestuen har fået egen legeplads, toilet, indgang og garderobe. Tidligere kom alle børn ind via børnehavens indgang og ad den vej videre ind i vuggestuen, hvilket betød, at børn, forældre og personale var velkendte i alle afdelinger. Vi var spændt på, om vi kunne bevare det, når vuggestuen fik deres egen indgang. Det var vist sig, at det kunne vi bevare, hvilket vi er rigtig glade for.

Vi har i løbet af året arbejdet med ”Klar Til Læring” som er et koncept, Hedensted kommune har udviklet. Det omhandler syv forskellige kompetencer, som er væsentlige for børn at øve sig i, gennem hele deres barndom. Vi er kommet frem til, hvordan vi arbejder med de forskellige kompetencer i henholdsvis vuggestue og børnehave, og har nedskrevet det og formidlet det videre til forældrene.

Børnetalsmæssigt minder tallene for 2019 meget om det antal børn vi havde i 2018 med et gennemsnit på ca. 12 vuggestuebørn og lige knap 30 børn i børnehaven henover året.

Vi sagde i sommeren 2018 farvel til Steffen, som sagde op for at prøve kræfter med skole og SFO i stedet. Charlotte og Heidi N gik begge på barsel henover sommeren 2018 og nyder nu tiden hjemme. Det dækkede vi ind ved at ansætte Ditte i barselsvikariat for Charlotte og give Heidi R fuld tid, så længe Heidi N er på barsel. Steffens stilling blev ikke besat, set i lyset af det mindre børnetal i børnehaven.

I løbet af 2019 og 1. halvdel af 2020 skal vi have omskrevet og implementeret ”Nye styrkede læreplaner” som er kommet fra ministeriet. Det bliver et spændende arbejde, som vi ser frem til at skulle i gang med.

 

Grundskolen

I grundskolen har vi optaget 17 nye elever siden skoleårets begyndelse. 8 er af forskellige grunde sluttet, så der er et overskud på 9 indtil videre - og tre mere er på vej. Når forældre flytter, er det normalt, at børnene flytter med. Der er dog 4 elever, hvor vi kunne have ønsket det anderledes. Skolernes undervisningseffekt (løfteevne) er blevet offentliggjort, og Vejlefjordskolens grundskole ligger nu nr. s6 ud af 18 skoler i Hedensted kommune. Det hopper lidt op og ned og for mig at se, er der noget uigennemskueligt ved denne undersøgelse. Hvis vi f.eks. har mange ordblinde i en klasse, ligger vi ikke så godt. Vi har ikke så mange afgangselever i alt, og det er også med til, at udsvingene kan være store mellem årene.

I dette skoleår har vi haft flere undervisningstimer i grundskolen end nogensinde før. Denne effekt vil vi først se om nogle år. Vi skal dog overveje, om der fortsat er råd til så mange timer.

7. kl. sidst år indrettede et hænge-ud-rum i lokale 7. Det har været rart for dageleverne, at have et sted at hygge sig. Det har også givet lærerne mere arbejde, med at lære eleverne at rydde op efter sig og holde rummet pænt, men alt i alt har det været en succes.

Efterskolen

I efterskolen har vi aldrig haft så få piger før. Drengene er der til gengæld mange af. Det har betydet, at alle pigerne på pigebygningen har kunnet få eneværelse,r samt at øverste gang står tom. Der kommer heldigvis en del nye hestepiger i det kommende skoleår – så håber vi, at skævheden bliver udlignet noget. Vi håber fortsat på, at vi finder nogle penge, så vi kan få renoveret den øverste gang, mens den står tom.

Vi har haft god succes med vores nye lørdagsprogrammer. Eleverne har i år fået lov at vælge mellem de programmer, vi tilbyder om lørdagen. Man må selvfølgelig gerne vælge alle programmerne, hvilket der også er nogle der gør. Næste år vil vi lave endnu flere ”hjælp din næste”- aktiviteter, som man kan vælge. Vi har desuden udarbejdet et helt katalog af idéer til, hvad man kan lave med eleverne om lørdagen, for at det kan blive en helt speciel dag.

I det kommende skoleår prøver vi igen med et linjekoncept i efterskolen. Vi tilbyder: Heste, Fodbold, Volleyball, Fitness og livsstil samt E-sport. På denne måde udnytter vi de aktiviteter, vi allerede tilbyder, da aktiviteterne bliver en del af efterskoleelevernes skolegang.

Det er en fornøjelse at få lov til at arbejde i kostafdelingen, og specielt fordi personalet er så engageret og går den ekstra mil hver eneste gang, det er nødvendigt! Vi havde alle mulighed for at komme med på efterskolens skitur, hvilket var en gylden mulighed for teambuilding. Vi har i år haft 6 volontører, men næste år har vi valgt kun at have 4. Volontørerne gør et kæmpe stykke arbejde, og vi er taknemmelige for, at de vil bruge et år af deres liv på at hjælpe os. De er et godt bindeled mellem kostvagterne og eleverne.

Vi har i år deltaget i DM i indendørs fodbold for efterskoler og glæder os allerede til næste år. Vi har også deltaget i DM for efterskoler i 5 og 10 km løb. Vores løbeklub starter igen, og vi glæder os til de løb, vi skal deltage i rundt omkring i lokalsamfundet. I det hele taget har vi gjort en stor indsats for at undervise eleverne i, hvor vigtigt det er at leve sundt for at performe maksimalt. Det er noget rigtig mange har taget til sig, og salatbaren bliver flittigt besøgt ved middagsmåltiderne.

 

Gymnasiet

I gymnasiet har vi det forgangne år oplevet et lille elevtal. Dette skyldes primært, at efterskoleafdelingen de senere år er blevet mindre, og dermed er noget af vores vigtigste rekrutteringsgrundlag blevet mindre.

Vi gør fortsat en stor PR-indsats for at få nye elever, især over for skoler med tilsvarende værdigrundlag som vores. Bl.a. har vi gennemført brobygningsforløb, besøgt kristne efterskoler med en gruppe af vores elever og haft stand på uddannelsesmesser. Dette PR-arbejde fortsætter i de kommende år.

Vi begyndte skoleåret 2018 med en 1.g klasse på 16 og en 1.hf  klasse på 12 elever. De har været samlæst i nogle fællesfag, men de to elevtyper og den samlede store klasse gjorde det vanskeligt at fastholde samlæsningen. De blev derfor delt, efter grundforløbet var slut i begyndelsen af november.

For det kommende skoleår har der ikke været en stor nok søgning til hf til, at vi kan oprette en klasse. De, der har søgt, er blevet foreslået 1.g i stedet. I vores 1.g. klasse har vi til gengæld oplevet en større søgning end tidligere år, primært fra eksterne kilder. De nye optagelseskrav, der bl.a. indeholder krav til elevernes eksamenskarakterer, betyder dog, at vi endnu ikke kan være sikre på, om alle eleverne kan optages.

 

Økonomi

Ser vi på årets resultat for kalenderåret 2018, endte vi med et ganske stort underskud på 3,8 mio. kr, inkl. børnehavens regnskab. Årsagerne til det utilfredsstillende resultat er især faldende elevtal i alle afdelinger og desuden manglende tilskud for HF-eleverne, hvor klassen var for lille til at opnå statstilskud. Alt i alt går vi ud af regnskabsåret 2018 med en egenkapital på godt 12 mio. kr.

Årets resultat ikke tilfredsstillende. Det skal nævnes her, at de besparelsesplaner, regeringen har gennemført, i stigende grad har været mærkbare i de senere år. Vi ved, at der bliver yderligere udfordringer, idet regering og Folketing har besluttet fortsatte besparelser på gymnasie- og efterskoleområdet svarende til 2% pr år de næste år. Vi er derfor fortsat nødt til at have en stram økonomi også de kommende år.

 

Byggeri

Man siger, at i stramme tider skal man investere. Det kom også til at gælde for Vejlefjordskolen, idet bestyrelsen sidst i 2015 besluttede en ambitiøs plan for nybyggeri og renovering. Planen omfatter et nyt ridecenter med ridehal og tilbygning til vuggestue og børneskole. I hele 2016 har vi arbejdet med lokalplan og planlægning af byggerierne, og i 2017 blev ridecentret bygget. I juni 2018 stod vuggestueudvidelsen færdig, mens børneskoleudvidelsen foreløbig er udskudt. Det er håbet, at disse investeringer på sigt kan skaffe flere elever og bedre trivsel blandt elever og medarbejdere.

 

Afslutning

At aflægge en rapport som denne er altid et valg mellem hvilke ting, der skal med, og hvilke der skal udelades. Ofte går en rapport op i tal: så mange elever, så mange investeringer, så stort et overskud. Men at drive en værdibaseret skole som Vejlefjordskolen er jo meget mere end tal. Det er mennesker, det hele handler om. Mennesker, der driver værket, og unge mennesker, der vokser og udvikles og bliver klar til livets store udfordringer. Og dybest set er det jo derfor, vi driver denne skole – en skole for livet.

Tak til bestyrelse, tak til medarbejdere – og tak til forældrekredsen, der sender deres børn til os. Og fra min side – tak for 10 spændende og udfordrende år på rektorposten, som jeg nu forlader.

 

08.04.2019 / Holger Daugaard