GenereltLectio

Referat fra generalforsamling på Vejlefjordskolen d. 24.04.17

32 personer var til stede

 1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning v. Arn Bjørnsfeldt
  4. Rektors beretning v. Holger Daugaard og evt. øvrige ledere
  5. Forelæggelse af revideret regnskab v. Adrian Taylor
  6. Valg til bestyrelsen – kun ulige år
  7. Indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer
  8. Eventuelt

Valg af tilsynsførende på separat møde efterfølgende

Ad 1:

Ad 2:
Martin Schmidt blev foreslået og valgt
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt korrekt.

Ad. 3:
Arn BJørnsfeldt gennemgik sin rapport.

Spørgsmål: Hvad ligger der i, at der er lavet en lokalplan?

Svar: Kommunen har bedt om en lokalplan, men processen tager lang tid, bl.a. pga. at VFS ligger i et fredet område. Når lokalplanen er godkendt af kommunen, skal den i høring, hvorefter der evt. gives tilladelse til byggeri.

Kommentar: Det er positivt, at VFS er kommet på landkortet i forbindelse med brobygning.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4:
Se bilag.
Spørgsmål: Hvordan tænker ledelse og bestyrelse at tiltrække flere drenge?

Svar: Der arbejdes på at få it-linjen til at blive en succes.

Kommentar: I 2016 var VFS med til at uddanne en dyrepasser.

Beretningen blev godkendt.

Ad 5:
Adrian Taylor gennemgik årsregnskabet.

Spørgsmål: Hvad ville budgettet 2016 have endt på uden ekstra indtægterne?

Svar: Et overskud på ca. 20.000 kr.

Ad 6:

Lilli Faber (valgt fra skolekredsen) ønsker ikke genvalg.
Hans Christian Schmidt (valgt fra Unionen) ønsker ikke genvalg.
Mikael Lundqvist er valgt som repræsentant fra Unionen som afløser for ovenstående.
Gitte Bahn Hansen (18 stemmer) og Kristinn Odinsson (21 stemmer) blev valgt fra skolekredsen.
Marlene Mogensen (8 stemmer) blev valgt som suppleant fra skolekredsen.

Ad 7:
Forslag om at oprette et HF-spor fra skoleåret 2018/2019, dette vil kræve ganske få ændringer i skolens vedtægter.
Min. 15 elever på holdet – reklamefremstød er i støbeskeen.

Vedtægtsændring blev gennemgået, hvori HF er inkluderet.
Afstemning om vedtægtsændring: 24 for – 0 mod – dvs. vedtægtsændringen blev vedtaget.

Ad 8:
Intet at bemærke.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen på behørig vis.

Referent:
Lone Jalving