GenereltLectio

Ledelsens rapport til generalforsamlingen mandag d. 24. april 2017.

Året 2016 har endnu en gang været et godt år for Vejlefjordskolen.

Til indledning kan jeg kort nævne nogle overskrifter for hver af skolens afdelinger. De enkelte afdelingsledere giver uddybende kommentarer senere i rapporten:

  • Børnehaven - fortsat god drift, men faldende børnetal - gode erfaringer med vuggestue
  • Grundskolen – stabilitet men udfordringer
  • Efterskolen – fortsat udfordringer.
  • Gymnasiet – god stabilitet.

Værdier

Ledelsen har gennem de senere år haft stort fokus på skolens værdigrundlag. Det har vi fortsat haft i 2016, fordi vi er opmærksomme på, at netop værdierne er en vigtig parameter, når forældre skal vælge skole til deres børn. Derfor skal vi fortsat stå ved og være stolte af skolens værdier. De 3 H’er – Hjerte – Hånd – Hoved – er lige så vigtige og aktuelle, som de var ved skolens oprettelse for mange år siden. Siden 2015 har medarbejdere, ledelse og bestyrelse formuleret skolens strategi, og her spiller skolens kristne forankring også en vigtig rolle.

Renoveringsarbejder

Med skolebygninger, der for de ældstes vedkommende er over 80 år gamle, er der til stadighed brug for renovering og istandsættelse. Kalenderåret 2016 har da også budt på flere tiltrængte renoveringsarbejder, bl.a. følgende:

  • Renovering af drengebygningens stueetage og øverste etage.

Renoveringerne følger en rullende plan, og i indeværende år er det bl.a. isolering af dele af undervisningsbygningerne, nye vinduer i omklædningsrum og nyt indgangsparti for spisestuen , der står på planen.

Medarbejdere

Vejlefjordskolen har en meget loyal og stabil medarbejderstab. Jeg oplever, at medarbejderne brænder for vores skole, dens værdier og dens elever – og det har utrolig stor betydning for skolen. Jeg har nu siddet som rektor i snart 8 år, og i den periode har jeg kun oplevet ganske få medarbejdere, der har søgt andre græsgange – ellers er medarbejdere primært sluttet her, når pensions/efterlønsalderen har indfundet sig! I kalenderåret 2016 har vi kun ansat 2 nye medarbejdere. Endnu en gang stor tak til alle medarbejdere – uden jeres store indsats havde vi ikke en velfungerende skole.

 

Skolens afdelinger

Børnehaven

Vuggestuen vokser hele tiden. Vi har arrangeret ”Babyklub”, en slags åbent hus, hvor forældre har kunnet melde sig til at komme på besøg nogle formiddage. Disse har været godt besøgt. Det højere børnetal har også bevirket, at vi flytter personale fra børnehave til vuggestue.

Børnehaven skrumper derimod, og vi mærker nu tydeligt de små årgange, der er i kommunen. Vi glædes derfor over, at der blev taget beslutning om vuggestuen, da denne gør, at vi har kunnet beholde det personale, der er ansat.

Vi har arbejdet med at lave planer og tegninger for kommende udvidelse af vuggestue og personale-faciliteter. Vuggestuens rammer er presset i forhold til antallet af børn og af de garderobe- og skifte- og toiletmuligheder, der findes på nuværende tidspunkt.

Uddannelsesmæssigt har alle medarbejdere afsluttet et kursus arrangeret af Hedensted kommune. De er blevet undervist i MLE (Mediated Learning Experience), som i hovedtræk går ud på, hvordan vi som personale bliver bedre til at understøtte børns egen læring. Dette har vi haft fokus på i årets løb, for at implementere metoden/tænkningen.

Vi er fra efteråret 2016 startet på et 1-årigt uddannelsesforløb arrangeret af VIA i Horsens, i samarbejde med en anden privat børnehave.  Kurset omhandler forældresamarbejde, alt fra teori til praksis. Dette er et 37 timers forløb, som lægger i forlængelse af arbejdsdagen over 8 gange.

For begge uddannelsesforløb gælder det, at det giver stor værdi, at alle får samme viden.

Grundskolen

I år har der været fokus på teamsamarbejde, og specielt lærerne i 0.-6. klasse været glade for, at der har været afsat timer til dansk- og matematiklærernes samarbejde om klasserne.

I 7.-10. kl. er der især brugt mange timer til samarbejdet om den nye fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Det er til stadighed en udfordring at håndhæve skolens mobilpolitik i 7.-10. klasse, mens det til gengæld fungerer upåklageligt i børneskolen. Dog skal det nævnes, at eleverne i 7.-10. klasse efterhånden har lært at tilsidesætte behovet for brug af mobiltelefon under morgensamlingerne.

Som noget HELT nyt er der i år planlagt en skolefest for dageleverne i 7.-10. klasse. Festen arrangeres med begejstring af lærerne!

Også i år har det været god tilslutning til G10, så vi fortsætter med konceptet.

Mandag d. 27. juni 2016 mødtes en stor flok forældre i 0.-6. klasse for at gøre rent i børneskolen. Efterfølgende blev der lavet en evaluering, hvor forældrene gav rigtig gode tilbagemeldinger, så ”arrangementet” gentages mandag d. 26. juni i år kl. 19-21. Er der nogen her i forsamlingen, som har lyst til at deltage, skal man være velkommen!

Lone har flyttet kontor, så hun nu har sin plads i 0.-6. klasse. Alt i alt en god løsning, men det er klart, at tilknytningen til 7.-10. klasse så er blevet noget mindre, men…heldigvis er Helle blevet souschef og sidder nu på Lones gamle plads på kontoret. Helle bliver efterhånden inddraget mere og mere, når der er problematikker hos grundskolens ældste elever, der skal løses, hvilket fint kompenserer for Lones flytning.

Efterskolen

Vi har i længere tid følt et behov for fornyelse i efterskoletilbuddet. Især er der behov for at tiltrække flere drenge til efterskolen. I eftersommeren 2015 lancerede vi derfor en ny linje – IT og teknologi – som normalt mest tiltrækker drenge. Dette nye tilbud var en af årsagerne til, at besøgstallet på Efterskolernes Dag og efterfølgende tilmeldinger har været gode.

Samtidig med fornyelsen i efterskoletilbuddet har vi arbejdet meget målrettet med trivsel blandt vores nuværende elever. Pusterummet, som blev oprettet i 2015 som et tilbud til de elever, som har brug for særlig støtte socialt for at kunne fastholdes i skolen, er kørt videre i 2016, og det er indtrykket, at dette initiativ har været med til at mindske frafaldet blandet efterskoleeleverne.

Efterårets PR-arbejde har vist, at det stadig er muligt at tiltrække interesserede familier til vores åbenthus-arrangementer. Alt i alt kunne vi glæde os over, at det tilmeldte antal elever i kalenderåret 2016 har været betydeligt større end de foregående år, For det kommende år må vi erkende, at der stadig er plads til flere tilmeldte efterskoleelever.

Som beskrevet tidligere er vores nye Global-10 en succes. Når det nævnes igen i dette afsnit, er det fordi denne klasse består af så vel grundskole- som efterskoleelever. Her har været en klar profil, og eleverne trives fint med at være en kombination af dag- og kostelever.

Gymnasiet

I gymnasiet har vi det forgangne år oplevet et svagt faldende elevtal. Dette skyldes primært, at efterskoleafdelingen de senere år er blevet mindre, og dermed er et af vores vigtigste rekrutteringsgrundlag blevet mindre. Dog var tilgangen til 1.g ganske stor, ikke mindst på grund af elever udefra. Vi har intensiveret PR-indsatsen for at få nye elever, især over for skoler med tilsvarende værdigrundlag som vores. Bl.a. har vi gennemført brobygningsforløb, besøgt kristne efterskoler med en gruppe af vores elever og haft stand på uddannelsesmesser. Dette PR-arbejde fortsætter i de kommende år.

For det kommende skoleår ser det igen lidt sværere ud, idet vi nok kun kan oprette én 1.g klasse.

Når det gælder gymnasiet, kan vi nu imødese endnu en reform, der træder i kraft august 2017. En hel del af planlægningen har allerede været i gang i 2016, og den fortsætter og intensiveres igennem hele 2017.

Økonomi

Ser vi på årets resultat for kalenderåret 2016, endte vi med et ganske flot overskud på godt 1,3 mio. kr, incl børnehavens regnskab. Uden børnehaven endte resultatet på godt 1,2 mio. kr og børnehavens regnskab viste modsat et overskud på knap 100.000 kr. Årsagerne til det gode resultat skal søges i 3 forhold: 1) for gymnasieafdelingen modtog vi et ekstraordinært tilskud på ca. 650.000 kr, som er efterbetaling af for lidt udbetalt tilskud tidligere år; 2) en kursobligationer på ca. 240.000 kr: og 3) besparelser på indkøb. Alt i alt går vi ud af regnskabsåret 2016 med en egenkapital på knap 15 mio. kr. Det er naturligvis glædeligt, og for mig personligt er det en stor tilfredsstillelse, at butikken løber rundt.

Årets resultat er endnu en gang kommet i stand på basis af et fornuftigt elevtal, tilpasning af medarbejderantallet, god økonomisk bevidsthed hos medarbejderne og dygtig styring fra bogholderens side! Vi skal dog også nævne her, at de besparelsesplaner, regeringen har gennemført, i stigende grad vil kunne mærkes i de kommende år. V ved, at der bliver yderligere udfordringer, idet regering og Folketing har besluttet besparelser på gymnasie- og efterskoleområdet svarende til 2% pr år de næste 4 år. Selv om tilskuddet på grundskoleområdet modsat er blevet sat op med i alt  2%, kan det langt fra kompensere for besparelser af denne størrelsesorden, og vi er fortsat nødt til at have en stram økonomi også de kommende år.

Man siger, at i stramme tider skal man investere. Det kommer også til at gælde for Vejlefjordskolen, idet bestyrelsen sidst i 2015 besluttede en ambitiøs plan for nybyggeri og renovering. Planen kommer til at omfatte en ny ridehal, renovering af drengebygning og fællesfaciliteter i hovedbygningen (aulaen) og tilbygning til børnehave og børneskole. I hele 2016 har vi arbejdet med lokalplan og planlægning af byggerierne, som efter planen skal indledes i sommeren 2017. Det er håbet, at disse investeringer på sigt kan skaffe flere elever og bedre trivsel blandt elever og medarbejdere.

Afslutning

At aflægge en rapport som denne er altid et valg mellem hvilke ting, der skal med, og hvilke der skal udelades. Ofte går en rapport op i tal: så mange elever, så mange investeringer, så stort et overskud. Men at drive en værdibaseret skole som Vejlefjordskolen er jo meget mere end tal. Det er mennesker, det hele handler om. Mennesker, der driver værket, og unge mennesker, der vokser og udvikles og bliver klar til livets store udfordringer. Og dybest set er det jo derfor, vi driver denne skole – en skole for livet.

Tak til bestyrelse, tak til medarbejdere – og tak til forældrekredsen, der sender deres børn til os.

18.4.2017

Holger Daugaard