Ledelsens rapport til generalforsamlingen mandag d. 23. april 2018.

Året 2017 har endnu en gang været et godt år for Vejlefjordskolen.

Til indledning kan jeg kort nævne nogle overskrifter for hver af skolens afdelinger. De enkelte afdelingsledere giver uddybende kommentarer senere i rapporten:

  • Vuggestue og børnehave - fortsat god drift, faldende børnetal i børnehaven, stigende børnetal i vuggestuen
  • Grundskolen – vigende elevtal og nye tiltag
  • Efterskolen – fortsat udfordringer.
  • Gymnasiet – vigende elevtal, god start på gymnasiereformen.

Værdier

Ledelse og medarbejdere har til stadighed stort fokus på skolens værdier. Det skyldes, at vi er bevidste om, at netop værdierne er en vigtig parameter, når forældre skal vælge skole til deres børn. Derfor skal vi fortsat stå ved og være stolte af skolens værdier. De 3 H’er – Hjerte – Hånd – Hoved – er lige så vigtige og aktuelle, som de var ved skolens oprettelse for mange år siden.

Renoveringsarbejder

Med skolebygninger, der for de ældstes vedkommende er tæt på 90 år gamle, er der til stadighed brug for renovering og istandsættelse. Kalenderåret 2017 har da også budt på flere tiltrængte renoveringsarbejder, bl.a. følgende:

  • Efterisolering af loft på undervisningsbygningen
  • Renovering af omklædningsrum ved svømmehal inkl. nye vinduer.

Desuden er indkøbt nye møbler til 3 klasselokaler. Renoveringerne følger en rullende plan, og i indeværende år er det bl.a. nyt indgangsparti for spisestuen, indretning af E-sportslokale og opholdsrum for dagelever, der står på planen.

Ud over renoveringerne er en omfattende byggeplan sat i værk – se under Økonomi.

Medarbejdere

Vejlefjordskolen har en meget loyal og stabil medarbejderstab. Jeg oplever, at medarbejderne brænder for vores skole, dens værdier og dens elever – og det har utrolig stor betydning for skolen. I de år, jeg har været rektor, har jeg kun oplevet få medarbejdere, der har søgt andre græsgange – ellers er medarbejdere primært sluttet her, når pensions/efterlønsalderen har indfundet sig! I kalenderåret 2017 har vi dog mistet 6 medarbejdere og har ansat 7 nye medarbejdere, hvoraf flere er deltids ansatte. Vi har bl.a. ansat ny køkkenleder. Endnu en gang stor tak til alle medarbejdere – uden jeres store indsats havde vi ikke en velfungerende skole.

Skolens afdelinger

Vuggestue og børnehave

Vuggestuen er vokset yderligere og børnehaven er stadig mindre end normalt. Vi har derfor søgt kommunen om at omnormere, hvilket vi har fået godkendt. Børnetallet i vuggestuen er blevet opnormeret og børnetallet i børnehaven nednormeret. Vi kan se, at i fremtiden vil vuggestuen være en ”fødekilde” til børnehaven, da det er derfra vi får størstedelen af de børn, som går i børnehaven.

Vi har i år sagt farvel til Lene Thomsen, som har været leder i vuggestuen og børnehaven, siden den åbnede i 2008. Det var med vemod, vi sagde farvel til hende, men også med glæde på hendes vegne, idet hun kunne begynde et nyt kapitel i hendes liv, som hun så fem til. Mia Kobbelgaard, som har været ansat siden børnehaven åbnede, og som har været stedfortræder for Lene, fik stillingen som ny leder.

Vi har afsluttet et uddannelsesforløb udbudt af VIA i Horsens, et forløb som omhandlede forældresamarbejde. Det har været rigtig givtigt, og vi er i øjeblikket ved at ligge sidste hånd på en folder, som er blevet lavet til nye forældre i vuggestuen og i børnehaven.

I januar 2018 begyndte byggeriet af nye faciliteter til vuggestuen samt personalet. Vi ser alle frem til, at vuggestuen får mere plads, samt rigtige toiletforhold, da det fx er meget trængt når der skal skiftes 14 børn i træk, inden de skal sove middagslur. Byggeriet forventes færdigt i begyndelsen af juni måned, hvilket både personale og forældre glæder sig til.

Grundskolen

I år har der været fokus på udvikling i dansk- og matematikfagudvalgene. Kursusbudgettet er blevet brugt til at få besøg af fagkonsulenter i de to fag. Lærerne har fået inspiration, og nogle har superviseret hinanden.

Da skolernes undervisningseffekt (løfteevne) blev offentliggjort, lå Vejlefjordskolens grundskole blandt top tre. Det er noget af et spring i forhold til året før, hvor vi lå i den nederste ende! I og med at vi har så få afgangselever, skal der ikke ret mange heldige eller uheldige resultater til, før det giver et stort udsving på vores undervisningseffekt, men vi skal selvfølgelig arbejde på fortsat at optimere mulighederne for de gode resultater.

Derfor har et lille udvalg, bestående af de to forældrerepræsentanter i bestyrelsen, en lærer fra 0.-6. kl., en lærer fra 7.-10. kl., skolens skemalægger og afdelingsinspektøren, arbejdet på - med udgangspunkt i idéer og tanker fra workshoppen i november - at få lavet nogle nye tiltag i grundskolen, som forhåbentlig om nogle år vil kunne ses på afgangskaraktererne i 9.-10. kl.

7. kl. har sammen med nogle af deres lærere været i gang med at indrette et hænge-ud-rum i lokale 7. De har lavet nogle regler for, hvordan man skal bruge rummet, så vi håber, det bliver et hyggeligt sted for dageleverne i udskolingen.

Der er taget initiativ til mere samarbejde med Daugård Skole. Vi forestiller os, at forskellige årgange skal besøge hinanden og lave forskellige faglige aktiviteter sammen. Vi håber selvfølgelig på, at det kan resultere i, at flere elever fra Daugård vil vælge Vejlefjordskolen, når de skal i 7. kl.

Efterskolen

Efter et skoleår (16/17) hvor vi havde fulde huse i efterskolen (78 ved skolestart), har 17/18 været et skoleår med noget færre elever (57 ved skolestart). Det opmuntrende er, at vi har lykkedes med at beholde eleverne i efterskolen, så der i skrivende stund stadig er 52 i efterskolen.
Vi har desværre også oplevet nedgang i antallet af kostgymnasieelever i 2017. I løbet af indeværende skoleår, er vi gået fra 83 kostgymnasieelever til nu 71. Derfor har en hel del flere elever eneværelser end normalt.
I kostafdelingen har vi haft megen glæde af de forbedringer, der i de sidste år har været i værelsesstandarden i drengebygningen. Endvidere har vi taget fat på nye tiltag i indretningen af hovedbygningen. Vi har indført hyggetid imellem kl. 22 og 23 for gymnasieelever, hvor de kan hænge ud i aulaen, hvilket er taget godt imod af eleverne.
Bemandingen i kostafdelingen i det forgangne år har været nedjusteret, idet vi nu er nede på at have 6 volontører, hvor vi før havde flere.
I 2017 har vi fået godt gang i sejlads med skolens motorbåd. En gruppe af elever har været meget glade for det, og planen er, at der fremover bliver arrangeret navigationsundervisning og træning målrettet de elever, som gerne vil tage motorbådscertifikat.

Gymnasiet

I gymnasiet har vi det forgangne år oplevet et svagt faldende elevtal. Dette skyldes primært, at efterskoleafdelingen de senere år er blevet mindre, og dermed er noget af vores vigtigste rekrutteringsgrundlag blevet mindre. Tilgangen til 1.g var ret lille og det endte med kun én klasse. Vi har fortsat en stor PR-indsats for at få nye elever, især over for skoler med tilsvarende værdigrundlag som vores. Bl.a. har vi gennemført brobygningsforløb, besøgt kristne efterskoler med en gruppe af vores elever og haft stand på uddannelsesmesser. Dette PR-arbejde fortsætter i de kommende år.

For det kommende skoleår er 1.g klassen også meget lille. Til gengæld har bestyrelsen nu besluttet at oprette HF-spor, og her er en gruppe elever tilmeldt. I alt er årgangen på ca. 27 elever, og der vil ske en vis samlæsning mellem 1.g og 1.HF.

Den nye gymnasiereform trådte i kraft i 2017, og vi har fået de første erfaringer. Reformen giver visse frihedsgrader for private gymnasier, og vi nyder godt af en del af dem, bl.a. kan vi erstatte visse fag med andre, hvad de offentlige gymnasier ikke kan.

Økonomi

Ser vi på årets resultat for kalenderåret 2017, endte vi med et ganske pænt overskud på godt 1.250.000 kr, inkl. børnehavens regnskab. Årsagerne til det gode resultat er bl.a. et lavere elevfrafald end forventet, et højere børnetal i vuggestuen end budgetteret og visse besparelser. Alt i alt går vi ud af regnskabsåret 2017 med en egenkapital på godt 16 mio. kr. Det er naturligvis glædeligt, og for mig personligt er det en stor tilfredsstillelse, at butikken løber rundt.

Årets resultat er endnu en gang kommet i stand på basis af et fornuftigt elevtal, tilpasning af medarbejderantallet, god økonomisk bevidsthed hos medarbejderne og dygtig styring fra bogholderens side! Vi skal dog også nævne her, at de besparelsesplaner, regeringen har gennemført, i stigende grad vil kunne mærkes i de kommende år. Vi ved, at der bliver yderligere udfordringer, idet regering og Folketing har besluttet besparelser på gymnasie- og efterskoleområdet svarende til 2% pr år de næste år. Selv om tilskuddet på grundskoleområdet modsat er blevet sat op, kan det langt fra kompensere for besparelser af denne størrelsesorden, og vi er fortsat nødt til at have en stram økonomi også de kommende år.

Byggeri

Man siger, at i stramme tider skal man investere. Det kom også til at gælde for Vejlefjordskolen, idet bestyrelsen sidst i 2015 besluttede en ambitiøs plan for nybyggeri og renovering. Planen omfatter et nyt ridecenter med ridehal og tilbygning til vuggestue og børneskole. I hele 2016 har vi arbejdet med lokalplan og planlægning af byggerierne, og i 2017 blev ridecentret bygget. I juni 2018 står vuggestueudvidelsen efter planen færdig-  Det er håbet, at disse investeringer på sigt kan skaffe flere elever og bedre trivsel blandt elever og medarbejdere.

Afslutning

At aflægge en rapport som denne er altid et valg mellem hvilke ting, der skal med, og hvilke der skal udelades. Ofte går en rapport op i tal: så mange elever, så mange investeringer, så stort et overskud. Men at drive en værdibaseret skole som Vejlefjordskolen er jo meget mere end tal. Det er mennesker, det hele handler om. Mennesker, der driver værket, og unge mennesker, der vokser og udvikles og bliver klar til livets store udfordringer. Og dybest set er det jo derfor, vi driver denne skole – en skole for livet.

Tak til bestyrelse, tak til medarbejdere – og tak til forældrekredsen, der sender deres børn til os.

23.04.2018

Holger Daugaard