Evaluering

Evaluering på Vejlefjordskolens grund- og efterskole.

Vejlefjordskolens grundlag:  

I samarbejde med forældre og den eksterne tilsynsførende evaluerer personalegruppen og bestyrelsen på skolens samlede tilbud. Denne evaluering afvikles som en aktiv del af det daglige samarbejde, og sikres gennem tæt kommunikation mellem ledelsen, lærere og forældrene. Hvis en personalegruppe eller en forældregruppe finder behov derfor, indkaldes der til møde, hvor vi sammen kan drøfte problemstillinger, tanker, løsninger og visioner for det fortsatte arbejde. I dette samarbejde evalueres der også løbende på skolens værdigrundlag og holdningssæt.

Vejlefjordskolens undervisningstilbud:

Gennem det daglige samarbejde, det tætte skole/hjem- samarbejde evalueres der løbende på den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Der gives karakterer fra 4. klasse og opefter 2 gange om året. Skolen benytter de ”nationale test”. Desuden fører skolen op til afgangsprøverne for 9. og 10. klasse. Test inddrages i det omfang, faglæreren skønner det nødvendigt. Ved elever med særlige behov inddrages PPR i overvejelser om evt. evaluering. Klasselæreren evaluerer 2 gange årligt gennem samtaler med eleverne fra 8.-10. kl. Dertil gives tid til klasselæreren. Klasserne fra 0.-3. kl. laver logbøger/portefolie/dagbøger. Disse bliver brugt i den daglige undervisning og til forældresamtalerne. Læsekonsulenten tager læseprøver 2 gange årligt og indgår sammen med klasselæreren i planlægningen for den videre læseundervisning. Så vel resultat og konklusioner bearbejdes i samarbejde med den enkelte familie. Her aftales også det videre forløb, evaluering af indsats og tidsramme. Fagudvalgene evaluerer hvert år målbeskrivelserne i fagene i forhold til Fælles mål og årsplanerne.

Vejlefjordskolens undervisningsmiljø:

Undervisningsmiljøet evalueres hvert 3. år. Evalueringen lægges ud på hjemmesiden. Efterfølgende inddrages lærere og klasser i arbejdet med at konkludere på resultatet. Der udføres også trivselsundersøgelser årligt. Resultatet evalueres af klasselærer og klasse. Den samlede undervisning evalueres derudover som del af det eksterne tilsyn.

Intern evaluering ved Vejlefjordskolens grund- og efterskole

Intern Evaluering                      Klasselærerens ansvarsområder

Aug-Sep: 1. elevsamtale (med vikar eller uden for undervisning - 15min.pr. elev)

Okt: Selvevaluering (inden 1. forældresamtale) bilag Hverdagsevaluering

Nov: Forældresamtaler

Dec: ”Egne mål” følges op

Jan: 9.-10. kl. forældremøde ang. fremtidig valg (klasselærer + studievejleder)

Feb: 2. elevsamtale med henblik på fremtidig valg og i samarbejde med studievejleder. (15 min pr. elev).

Marts: Forældresamtaler                                           

 

Vejlefjordskolen d. 26.09.12