Evaluering af skolens samlede
undervisning skoleåret 2011-12

Indhold

  1. Evalueringsformer der benyttes på skolen
  2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret
  3. Plan for opfølgning på evalueringen
  4. Næste evaluering af den samlede undervisning

A: Evalueringsformer, der benyttes på skolen

I samarbejde med forældre og den eksterne tilsynsførende evaluerer personalegruppen og bestyrelsen på skolens samlede tilbud. Denne evaluering afvikles som en aktiv del af det daglige samarbejde, og sikres gennem tæt kommunikation mellem ledelsen, lærere og forældre.

Hvis en personalegruppe eller en forældregruppe finder behov derfor, indkaldes der til møde, hvor vi sammen kan drøfte problemstillinger, tanker, løsninger og visioner for det fortsatte arbejde.

I dette samarbejde evalueres der også løbende på skolens værdigrundlag og holdninger.

 

1. Afgangsprøver:

Folkeskolens afgangsprøver (mundtlige og skriftlige prøver – herunder obligatorisk projektopgave)

 

2. Prøver og tests

Skriftlige terminsprøver i dansk, mat, engelsk og fysik/kemi i 8.-10.kl.

Mundtlige førprøver i 8.kl. i dansk, engelsk/ tysk

Standardiserede læse- og stavetests i 1.-6.kl.

Anvendelse af nationale tests ( 1. gang i 2011-12)

Faglærerne anvender diverse tests i det omfang de skønner det nødvendigt

Ved elever med særlige behov inddrages PPR i overvejelser om evt. evaluering

 

3. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Klasserne fra 0.-3. kl. laver logbøger/portefolie/dagbøger. Disse bliver brugt i den daglige undervisning og til forældresamtalerne.

Der gives karakterer fra 4.-10.kl.

Læsevejlederen tager de standardiserede tests og indgår sammen med klasselæreren i planlægningen af den videre undervisning. Såvel resultat og konklusioner bearbejdes i samarbejde med den enkelte familie og klasselæreren. Her aftales det videre forløb, evaluering af indsats og tidsramme.

Fagudvalgene evaluerer hvert år målbeskrivelserne i fagene ift. Fælles mål og årsplanerne.

Planlagte skole-hjemsamtaler 2 gange om året fra 0.-10.kl

Samtalerne er en evaluering af elevens sociale udvikling, trivsel, udbytte af undervisningen og faglige standpunkt. Desuden tales der arbejdsindsats, koncentrationsevne, samarbejdsevne og præcision. mm.

Fra 6.kl. deltager eleven i samtalerne.

Intern evaluering 8.-10.kl (Klasselærerens ansvar)

Aug-sep. 1. elevsamtale

Okt Selvevaluering (inden 1. elevsamtale) Bilag ”Hverdagsevaluering”.

Nov: Forældresamtaler

Dec. Egne mål følges op

Jan. 9.-10.kl. forældremøde ang. fremtidig valg (klasselærer + studievejleder)

Feb. 2. elevsamtale med henblik på fremtidig valg og i samarbejde med studievejleder

Marts Forældresamtaler

 

4. Tilsynsførendes besøg og efterfølgende erklæring

Tilsynsførendes besøg på skolen med oplevelse af skolens kultur og overværelse af undervisningstimer i forskellige fag er en vigtig del af skolens evaluering.

Tilsynet sker efter en tilsynsplan hvorefter den tilsynsførende skal påse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynet omfatter elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik og skolens samlede undervisningstilbud med undervisningsplaner og materialer.

Tilsynsførende har adgang til årsplaner, testsresultater og karakterlister.

Tilsynsførende drøfter relevante forhold med lærerne og ledelsen.

Tilsynsførende udfærdiger efter besøget en tilsynsrapport.

 

5. Elevernes trivsel

Undervisningsmiljø-undersøgelse med opfølgning og handleplan gennemføres hvert 3. år. Næste gang i 2013.

I henhold til skolens værdigrundlag sættes elevernes individuelle og sociale trivsel jævnligt i fokus.

”Mobberådet” står for forløb i skolens hverdag (konflikthåndtering og girafsprog). Desuden laver de hvert år en undersøgelse af elevernes trivsel og udarbejder plan for opfølgning. Undersøgelsen ligger på skolens hjemmeside.

Klasselæreren taler med elever ”en til en” efter behov

AKT-læreren indgår i udredning af sværere konflikter. (Vi har indenfor de sidste 2 år uddannet en AKT-medarbejder. Hun afslutter uddannelsen i år.)

Lærerne evaluerer klassens trivsel indbyrdes til klasseteammøder. Klasselæreren og teamet arbejde løbende med tiltag, der styrker elevernes sociale trivsel.

Desuden evaluerer eleverne det samlede undervisningstilbud i fokusgrupper udvalgt blandt 7.-10.kl. elever.

 

6. Evaluering af skolens værdier

Et af skolens ledelse nedsat Værdiudvalg har i skoleåret 2011-12 evalueret i hvor høj grad skolens værdier præger Vejlefjordskolens hverdag som helhed.

 

C. Evaluering af den samlede undervisning

Konklusion på de ovenfor anførte evalueringsområder

 

Afgangsprøver 9.-10. kl. 2011-12

Generelt er resultatet udtryk for et godt fagligt udbytte for klasserne, ligesom der er god overensstemmelse mellem standpunktskarakterer og prøveresultat.

Alle skriftlige prøver er afviklet med mulighed for anvendelse af computer, og 99 % af eleverne har valgt at anvende computer. Dog er der alt for få elever, der har anvendt computer til skriftlig matematik. Dette er et indsatsområde til næste skoleår.

Alle vores elever går ud af skolen med en plan for en ungdomsuddannelse eller videre på efterskole.

Ud af 44 elever i 9. kl. er 19 fortsat i 10.kl. 5 i erhvervsuddannelserne og 19 i en gymnasial uddannelse.

Ud af 31 elever i 10.kl. er 2 fortsat i 10.kl., 9 i en erhvervsuddannelse, 18 i en gymnasial uddannelse og 2 i andet.

Alt i alt ser det ud til at vores elever er kvalificerede til at fortsætte i uddannelsessystemet.

 

Prøver og test

Standardiserede test er gennemført efter planen.

Nationale test er gennemført. Det er første gang, at det har været muligt for private skoler at benytte Nationale test, og vi har valgt at teste i videst mulig omfang med henblik på at vurdere nationale test som et evalueringsredskab.

Forløbet har været en succes og skolen finder, at det er et brugbart redskab.

 

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

I den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen er der stor tilfredshed både hos eleverne og hos forældrene.

De individuelle evalueringer foretages løbende og kan derfor ikke kan gøres til genstand for en opsummering, men er tilgængelige for den enkelte elev, dennes forældre og lærere. Forældrene orienteres om resultatet af evalueringen til forældresamtalerne. Ud over at en elev og klasselærer udarbejder handleplaner på baggrund af en ny evaluering, drøftes den enkelte elevs standpunkter på faste møder i personalegruppen. Resultatet kan være ændrede undervisningstilbud, ændrede metoder eller ændret skema.

Tilsynsførendes besøg og efterfølgende erklæring:

Hedensted Kommune varetager tilsynet på Vejlefjordskolen på samme måde som de varetager tilsyn på de omkringliggende folkeskoler. Af tilsynsrapporten fremgår det, at tilsynsførende har fulgt undervisningen og ført samtaler med ledelsen og ikke fundet anledning til særlige bemærkninger (se tilsynsrapporten på hjemmesiden)

 

Elevernes trivsel:

Fokusgrupperne, som er et udvalg blandt eleverne i 7.-10.kl,) gennemgår hvert år hverdagslivet på skolen og er i år kommet frem til flere forskellige punkter til opfølgning. Der er blevet lavet en multibane, så 7.klasserne har et kvalificeret tilbud i frikvarteret, desuden er der lavet et nyt fitnesscenter. Niveaudelt undervisning er indført i 7.kl.

Skolens gældende undervisningsmiljøundersøgelse er udarbejdet med handlingsplan. Se under Miljøvurdering.

Elevrådet er blevet gjort bekendt med resultatet, og har drøftet det med særlig fokus på mobning og trivsel.

Mobberådet har lavet en undersøgelse for trivslen i 0.-6. kl. Af undersøgelsen ses god trivsel blandt eleverne (resultatet ligger på hjemmesiden).

 

Evaluering af skolens værdier:

Det er værdiudvalgets vurdering, at skolens værdier i høj grad præger Vejlefjordskolen.

Der er god bevidsthed i skolens afdelinger og hos personalet omkring værdierne. Det er tydeligt, at man hos personalet har gjort sig overvejelser både om, hvordan værdierne allerede bliver implementeret samt hvordan de kan blive det endnu mere. (værdiudvalgets vurdering og anbefalinger ligger på hjemmesiden)

 

D. Plan for opfølgning af evalueringen

Undervisningen:

Der arbejdes fortsat med fokus på faglighed.

Der efterprøves niveaudelt undervisning i 7. kl. i matematik og engelsk i dette skoleår.

Der arbejdes på LP-metoden, hvor hvert team undervises og en tovholder for teamet uddannes.

Et fokusområde er læsning og skriftlighed

Der er indkøbt flere bærbare computere, så implementeringen af IT forbedres, og vi har sat fokus på IT i matematikundervisningen. Vi har forbedret kapaciteten ved at få nedgravet fibernet til skolen.

 

E. Næste evaluering af den samlede undervisning

Der planlægges evaluering af Vejlefjordskolens samlede undervisningstilbud i skoleåret 2013-14.