Elevhåndbog

Vejlefjordskolen er en af Dan­marks mange private skoler – en alsidig og åben skole, der tilbyder undervisning fra grundskolens 0. kl. til 3.g. Desuden har vi en børnehave og en vuggestue.

Vi har både elever, der bor hjemme og på skolen. Vi ser det som vores største opgave at drive en kristen skole, et sted hvor alle, lærere som elever, møder et kristent budskab.

På trods af det brede undervisningstilbud med både grundskole, efterskole og gymnasium er vi en lille skole. Vi lægger vægt på at have et overskueligt og trygt miljø.

Vejlefjordskolen er en af mange adventistskoler. Vi tror på, at uddannelse betyder mere end at følge en bestemt studieplan. Uddannelse er ikke bare noget intellektuelt, men noget der vedrører det hele menneske.

På de følgende sider i elevhånd­bogen finder du en hel række praktiske oplysninger og retnings­linier for livet på skolen.

Hvem er vi?
En skole med idé

Vejlefjordskolen har sin rod i Adventistkirken og bygger derfor på en kristen livsholdning. Det betyder, at elever og lærere viser gensidig respekt for hinandens holdninger og i det daglige udfordrer hinanden med vigtige spørgsmål om identitet og livsstil. For at blive elev på Vejlefjord­skolen behøver man ikke selv have en bestemt livsholdning, men det forventes, at man respekterer skolens og kammeraternes holdninger.

Alle er således velkomne hos os.

Hjerte - Hånd - Hoved

I Vejlefjordskolens logo står der: Hjerte – Hånd – Hoved, hvilket betyder, at skolen ønsker at skabe rum og mulighed for, at du kan udvikle mange forskellige sider af din personlighed.

Hoved hentyder bl.a. til de skolefag, hvor du først og fremmest skal bruge dine intellektuelle evner: dansk, matematik,fysik, sprog osv. Vi lægger stor vægt på, at den viden og de færdigheder, du får, kan blive et springbræt til videre uddannelse eller en god praktikplads.

Hånd står for kreative og praktiske færdigheder samt fysisk udfoldelse. Det gælder fag som billedkunst, musik, idræt med flere, men det gælder også de mange fritidsbeskæftigelser, som skolen kan tilbyde både kost- og dagelever. Kostelever deltager des­uden i det daglige praktiske arbejde som rengøring, opvask, madlavning og vedligeholdelse af bygninger og inventar. En hel del elever mangler mange af disse praktiske færdigheder, når de kommer, så vi ser det som en vigtig del af skolelivet, at alle får mulighed for at prøve flere forskellige udfordringer.

Hjerte står for medmenneskelighed og tro. På Vejlefjordskolen lægger vi vægt på, at vi skal behandle hinanden med respekt i det daglige. Vi mener, at det er vigtigere for et menneske, at det tør stå for positive og medmenneskelige holdninger, end at det udelukkende lærer at tjene mange penge for at opnå indflydelse og prestige. Vi mener også, det medmenneskelige ansvar rækker ud over vores nærmeste verden. Derfor deltager skolen hvert år i en indsamling til fordel for hjælpearbejde i Afrika.

Vi tror med hjertet, tror på hinanden, tror på fremtiden og tror på Gud. Disse vigtige spørgsmål arbejder vi særligt med i faget kristendomskundskab, som er obligatorisk på alle klassetrin, men i det hele taget er det vores hensigt, at al undervisning skal være præget af sunde og afbalancerede kristne ideer og holdninger.

Kirken

Vejlefjordskolen er tæt knyttet til Vejlefjordkirken. Her foregår en del af skolens aktiviteter, som f.eks. koncerter og skole­afslutning. Her samles skole­familien hver fredag til morgensamling, lørdag formiddag til bibelstudium kl. 9.45 og gudstjeneste kl. 11.00. Alle er altid velkomne ved disse møder.

Ved nogle lejligheder gøres der særlig meget ud af programmet. Det sker f.eks. ved særlige ungdoms­gudstjenester i løbet af skoleåret, dels ved en festlig fejring af høsten, dels ved en åben skolegudstjeneste. Men også koncerter som julekoncert og forårskoncert foregår i kirken.

Skolen har tilknyttet to ungdomspræster. De tager del i skolens liv og er medansvar­lig for mange andagter. Man kan altid snakke med dem eller deltage i de arrangementer de står for.

De første skoledage

Introduktionsdage

Skoleåret begynder med nogle introduktionsdage, der skal gøre dig bedre kendt med skolen, lærerne og dine kammerater. Her bliver du også introduceret til skolens mange fritidstilbud, og der bliver udleveret bøger. I kostafdelingen er der er et særligt program hver aften, der skal "ryste os sammen". Skolens husregler gemmemgås, så du hurtigt finder ud af, hvad vi forventer af dig, når du bor på skolen.

Bogbind

8.-10. kl. medbringer selv bogbind den dag, hvor de får udleveret deres bøger. Har du intet med, vil du ved bogudleveringen få udleveret bogbind, og prisen for bogbindet vil blive skrevet på din konto. Efter bog­udleveringen skal bøgerne straks bindes ind.

Medbring saks og tape!

Vejlefjordskolens elevhåndbog

Nedenstående punkter er oplysninger, som gælder alle elever, både dag- og kostelever.

Afgangsprøver, eksamener, og årsprøver

8. kl. afsluttes med årsprøver.

9. kl. med folkeskolens afgangsprøver.

Global-10 afslutter med FS 10, men kan dog også afsluttes med folkeskolens afgangsprøver. Global-10 elever, der har valgt det, har desuden prøver i 2-3 gymnasiefag.

1. g har årsprøver og evt. studentereksamen i enkelte fag.

2. g har årsprøver og studentereksamen i nogle fag.

3. g har studentereksamen.

Alkohol

Det er forbudt at drikke alkohol på skolen og på vej til eller fra skolen.

Buskort til dagelever

Buskort til dagelever i 0.-10. kl. kan erhverves for kr. 1.500, såfremt man opfylder afstandskravene til det enkelte klassetrin. Der er forskellige bestemmelser for grundskolen og gymnasiet. Gymnasieelever kan søge om rabat til transport, se www.ungdomskort.dk.

Bibliotek

Skolens bibliotek er åbent for udlån til alle elever. Udlånstiden er 1 måned. Leksika, håndbøger og andre opslagsværker kan ikke hjemlånes.

Bil

De ældste elever kan have egen bil. Dagelever skal have aftale med rektor; kostelever skal have aftale med kostafdelingens leder.

Bøger

De bøger du får udleveret, låner du gratis af skolen. Til gengæld beder vi dig passe på dem og lægge bind om dem. Bøgerne skal også forsynes med navn. Bliver en bog væk, skal du selv erstatte den.

Cykler og knallerter

Kostelevernes cykler skal anbringes i cykelkælderen eller i carporten ved ”Skrænten”. Her parkeres kostelevernes knallerter også. Dageleverne kan stille deres cykler og knallerter på parkeringspladsen ved ”Bakkehuset” eller ved idrætshallen. Knallertkørsel på skolens område må aldrig blive til gene for elever og beboere på skolen. Cykler og knallerter skal være lovlige. Man skal have knallertkørekort for at have knallert på skolen. Alle kostelever skal bære hjelm og refleksvest. Hvis regler vedr. knallert ikke overholdes, vil eleven blive bedt om at tage knallerten hjem.

Disciplinære sager

I tilfælde af disciplinære sager underrettes hjemmet enten telefonisk eller skriftligt herom. Det kan også være tilfældet med elever over 18 år, selv om de er myndige. Der kan indkaldes til skole/hjem møde.

Dåsesodavand/energidrik

Dåsesodavand og diverse koffeindrikke må ikke medtages og drikkes på skolen.

Eksamensbeviser

Efter bestået eksamen får du dit eksamensbevis. Pas godt på det. Hvis det alligevel bliver væk for dig, kan du få udstedt et nyt ved at henvende dig til skolen, men vi vil kræve et gebyr for det nye bevis.

Ekskursioner

Skolens regler om rygning, brug af alkohol og omgangsformen mellem piger og drenge gælder altid på skolens ture. Brud på reglerne kan medføre hjemsendelse på forældrenes og elevens regning. Se også under ”lejrskole, skolerejser og studieture”.

Elevrådet

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Det er her eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag. Et elevråd fungerer som bindeled mellem skolens ledelse, lærere og elever.

Forsikringer

Skolen har ikke tegnet en kollektiv tyveriforsikring. Såfremt der sker tyveri fra en elev, skal anmeldelse ske via familiens eget forsikringsselskab. Skolen erstatter ikke stjålne ting og forbeholder sig ret til at anmelde tyveri.

Elever, som deltager i skolens udlandsrejser forventes at have tegnet en privat rejseforsikring.

Forsømmelser

Der er mødepligt til undervisningen. Sygdom, tandlægebesøg og lign. meldes til skolen af forældrene via email:
(eller via Lectio), pr. brev eller telefon til skolens kontor. Gymnasiets elever redegør for alle forsømmelser via Lectio.

Skolen følger undervisningsministeriets bestemmelser vedr. forsømmelser og indstilling til eksamen. For gymnasiet gælder endvidere, at elever, der ikke har afleveret skriftlige arbejder i fornødent omfang og /eller har for høj fraværsprocent, ikke altid kan deltage i arrangementer uden for skolen. Dette drejer sig f.eks. om korrejser og idrætskonkurrencer, der foregår i skoletiden. Se i øvrigt gymnasiets studieregler på Vejlefjordskolens hjemmeside.

Forældre- og elevsamtaler

I grund- og efterskolen afholdes forældre- og elevsamtaler efterår og forår kort tid efter første og anden karaktergivning. Her har forældre og elever lejlighed til med klasselærer og faglærere at drøfte elevens standpunkt. Ligeledes er der mulighed for at drøfte valgfag. Evt. uddybende samtaler kan aftales. Det forventes at forældrene deltager.

Forældresamtaler i gymnasiet

Gymnasiet tilbyder forældresamtaler søndagen efter julekoncerten og igen efter forårskoncerten. Orientering sker kun elektronisk.

Forårskoncert og forårsudstilling

Faget musik afholder en forårskoncert, hvor eleverne viser, hvad de har arbejdet med i skoleårets løb. Ligeledes etablerer faget billedkunst i gymnasiet en udstilling af elevarbejder. Både koncert og udstilling henvender sig til skolens elever, forældre og andre interesserede.

Fritidsaktiviteter, frivillige

Skolen tilbyder forskellige former for fritidsaktiviteter, f.eks. korsang, spejder, idræt og værkstedsaktiviteter. I efterskolen er der nogle dage obligatoriske valgfagstimer om eftermiddagen.

Fællestimeudvalget og fællestimer

Fællestimeudvalget består af repræsentanter fra elevråd og pædagogisk råd. Fællestimeudvalget beslutter og afholder særlige arrangementer i undervisningstiden for 7. kl. – 3. g. Deltagelse er obligatorisk.

Glemte sager

Fundne glemte sager afleveres i glemmekasserne, der er sat frem i de enkelte bygninger. I kostafdelingen afleveres det på vagtkontoret.

Hjemmeside og Facebook

Vi har en aktiv hjemmeside, som hele tiden opdateres med nyheder og artikler. Følg med i skolens liv på Facebook og skolens hjemmeside.

Idrætsforeningen

Til Vejlefjordskolen er der knyttet en idrætsforening, hvor du kan deltage i et stort udvalg af indendørs og udendørs sportsaktiviteter. Det tilstræbes at der er uddannede trænere. Man skal betale kontingent, når man melder sig til disse aktiviteter.

Internationalisering

Internationalisering indgår som et naturligt led i mange fag og studieture. Vi har jævnligt gæsteelever og sender selv elever til udlandet som udvekslingsstudenter. Desuden har skolen et antal volontører, der kommer fra flere lande og hjælper med praktiske opgaver og undervisning.

Julekoncert

Skolens kor og musikelever afholder hvert år en julekoncert, hvor eleverne viser, hvad de har arbejdet med i efterårets løb. Koncerten henvender sig til skolens elever, forældre og andre interesserede.

Kajak-sejlads

Der skal altid anvendes redningsvest. Vandtemperaturen skal være over 15 oC. Elever må aldrig sejle ud i dårligt vejr eller alene, og altid sammen med en lærer efter grundig undervisning i skolens sikkerhedsinstruks.

Se instruks på skolens hjemmeside.

Karaktergivning

Der uddeles karakterblade to gange i løbet af skoleåret (november/december og marts). Desuden uddeles ved skoleårets afslutning karakterblade med års- og eksamenskarakterer.

  

Klasselærere

Grundskolen og efterskolen: Klasselæreren er i særlig grad ansvarlig for sin klasse. Dvs. at klasselæreren normalt tager sig af den personlige kontakt med den enkelte elev, og kontakten mellem forældre og skole. Desuden er der tilknyttet kontaktlærere i efterskolen for 8. og 9. kl.

Gymnasiet: klasseteamet i gymnasiet kan rådgive klassen i forskellige spørgsmål og tager sig desuden af en del praktiske anliggender vedrørende den enkelte klasse. Den mere personlige kontakt og rådgivning, som kendes fra folkeskolen/grundskolen varetages i gymnasiet af gennemførelsesvejlederen (se under ”studievejledning”).

Kontoret

På kontoret kan du henvende dig med spørgsmål og problemer vedr.:

adresseændring (Husk at give besked, hvis du/dine forældre flytter eller får nyt telefonnummer)

buskort

e-mail-adresse

glemte sager

SU, statens uddannelsesstøtte

brevforsendelse

lommepenge

økonomi

andre spørgsmål af praktisk art.

Eleverne kan henvende sig på kontoret:

7.-10. Klasse: Mandag - fredag kl. 12.10 – 12.45 Mandag - torsdag  kl. 14.10 – 14.30 

1.-3.g: Mandag – fredag kl. 11.20-11.50, Mandag – torsdag kl. 14.10 - 14.30

Kor

På Vejlefjordskolen oprettes hvert år et kor, hvor alle er velkomne til at deltage. Koret har et bredt repertoire og optræder ved gudstjenester og koncerter. Der er korrejser til ind- og udland. Der arrangeres hvert år en korweekend.

Lectio 

Lectio er skolens interne kommuni­kati­ons­system, der indeholder alle vigtige oplysninger om kalender, skema, hjem­mearbejde, afleveringer m.v. En del af oplysningerne er frit tilgængelige på www.lectio.dk, gå ind under Vejlefjord­skolen. Personlige oplysninger m.v. kræver kode, som udleveres til alle elever ved skoleårets start.

Forældre forventes at følge med på lectio.dk, hvor der er kalender og skoleskema.

Lejrskole 7. kl.

Lejrskoleophold kan aftales mellem lærere og elever/forældre. Lejrskoleophold for 7. Klasse går ofte til Bornholm. Aftales et lejrskoleophold, indgår det i undervisningen, og eleverne er forpligtet til at deltage. Betaling opkræves særskilt.

Lommeregnere

Eleverne anskaffer sig lommeregnere efter behov. Henvend dig til din lærer, hvis du er i tvivl om, hvad du har brug for.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner må kun, efter aftale, bruges i skole­timerne, under morgensamling eller i kirken. Hvis mobiltelefoner misbruges, bliver de konfiskeret for en tid. Misbruges en mobiltelefon med kamera, konfiskeres den straks. Skolens erfaring med elevernes omgang med mobiltelefon gør, at vi anbefaler en billig stabil type, med løbende forældrestyret betalingstid. Så er tabet ikke stort, hvis eleven mister den.

Morgensamling

Der er obligatorisk morgensamling hver dag kl. 9.20 – 9.30. I forbindelse med morgensamlingen er der mulighed for meddelelser og optræden.

Mødepligt

Alle elever har mødepligt til alle timer incl. fællestimer, lejrskoler, studierejser og ekskursioner. Læge- og tandlægebesøg i skoletiden skal begrænses til et minimum. Kostelever kan normalt ikke få tidligere fri p.g.a. hjemrejse før weekend og ferier. Hvis efterskoleelever forsømmer skoletimer, mister man nogle af sine privilegier.

For gymnasieelever gælder særlige regler, der har indflydelse på eksamen og S.U. Også rettidig aflevering af skriftlige opgaver hører med til mødepligten og manglende eller for sen aflevering af opgaver tæller med som forsømmelser. Det skal understreges, at alle fag tæller lige meget. Omfattende forsømmelse i et eller flere fag kan medføre, at man bliver indstillet til eksamen på "særlige vilkår". Det betyder generelt, at man skal op i fuldt pensum i alle fag. Man skal fortsat følge undervisningen og aflevere alle skriftlige opgaver, men får ikke årskarakterer på sit eksamensbevis.

Hvis man er på særlige vilkår, vil man blive afkrævet et beløb for omkostninger for de ekstra eksamener.

Hvis forsømmelserne fortsætter bliver man "selvstuderende" og det betyder, at man ikke mere må følge undervisningen og dermed heller ikke mere kan få S.U. Reglerne for eksamen er som elever på "særlige vilkår".

Opslagstavler og infoskærme

Gør det til en vane hver morgen at se efter, om der er opslag vedrørende din klasse. Elever må sætte opslag på tavler og skærme efter tilladelse af rektor.

Ordbøger

Ordbøger i 7. - 10. kl.: Faglærerne kan vejlede i valget.

Ordbøger i gymnasiet:

Faglærerne kan vejlede i valget, evt. digitale ordbøger. Ved fælles bestilling af ordbøger efter skolestart fås som regel en rabat.

Optagelse i grund- og efterskolen

Ved henvendelse til skolen kan man tilmelde sig et åbent-hus-arrangement, hvor ansøgere kan blive præsenteret for skolen. Optagelse af elever kræver en forudgående samtale med en lærer. Ved optagelse betales et indskrivningsgebyr på kr. 500. For efterskoleelever og kostgymnasieelever desuden et despositum på kr. 2.500. Se i øvrigt afsnittet ”Skolepenge”.

Optagelse på ungdomsuddannelse

Elever i 9. og 10. klasse, der ønsker at fortsætte deres uddannelse, laver gennem deres nuværende skole en elektronisk uddannelsesplan i løbet året inden februar måned. Sidste frist for aflevering er primo marts. Når det gælder gymnasieuddannelsen, skal man oplyse, hvilket gymnasium, man ønsker som nr. 1, 2 og 3. Ansøgerne fordeles så vidt muligt efter deres ønsker. Ansøgerne til 1. g skal vælge mellem det ønskede gymnasiums udbudte studieretninger. De skal også angive, hvilken studieretning de ønsker efter det første halve år. Det endelige valg foretages først omkring 1. dec. Skolevejleder er Malene Iversen.

Pas

Alle elever fra 8. årgang til 3.g skal have pas, helst fra skoleårets begyndelse. Vejlefjordskolen har tradition for at tage på studieture syd for grænsen. Brug sommerferien til at få dit pas i orden!

Påklædning, sprog og adfærd

Vi ønsker, at man tager hensyn til hinanden ved sin påklædning. F.eks. anser vi det for god skik, at man i spisestuen ikke kommer i snavset arbejdstøj eller lige fra stald eller sportsplads, men er omklædt. Ligeledes synes vi, det er godt, hvis man i kirken kommer pænt klædt. Elever kan blive bedt om at tage andet tøj på, hvis tøjet signalerer holdninger eller værdier, som ikke er forenelig med skolens værdigrundlag (fx satanisme, racisme, stoffer, sex etc.) Da vi på Vejlefjordskolen er kendt for at have en behagelig atmosfære og omgangstone, ønsker vi selvfølgelig at bevare dette ry. Det betyder også, at elever, der slås i stedet for at tale sammen, bliver sendt hjem til afkøling, og at sproget skal være af en sådan karakter, at ingen bliver stødt. Vi påtaler, når der bandes eller benyttes andre grove, fornærmende eller nedsættende udtryk, uanset om enkelte personer måtte finde det "normalt" eller synes, "det bare er for sjov". Det betyder også, at alle uanset alder taler høfligt til hinanden, og at elever skal rette sig efter en henstilling fra en hvilken som helst ansat uden at blive uforskammede.

Rektor og ledelse
Rektor er Holger Daugaard, der har den daglige ledelse og ansvaret for, at skolen fungerer efter de gældende love og bestemmelser. Du og dine forældre er altid velkommen til at kontakte rektor, hvis der opstår problemer af en eller anden art. Øvrig ledelse: Afdelingsinspektør for grundskolen/efterskolen er Lone Jalving, vicerektor for gymnasiet er Jørgen Voldstad, og afdelingsleder for kostafdelingen er Pia Fisher.

Rengøring

Der bliver ryddet op og gjort rent på skolen hver dag efter skoletid. Det er et stort arbejde at rydde op og gøre rent efter 400 mennesker, og da det er kammeraterne i efterskolen/kostskolen, der skal gøre dette arbejde, skal klasserne rydde op efter sig, når de forlader lokalerne. Stolene sættes på plads og affald anbringes i papirkurven.

Ringetider

1. lektion 7.45 – 8.30

2. lektion 8.30 – 9.20

Morgensamling 9.20

3. lektion 9.50 – 10.35

4. lektion 10.35 – 11.25

5. lektion 11.30 – 12.15 for efterskolen
                  11.50 – 12.35 for gymnasiet

6. lektion 12.45 – 13.30

7. lektion 13.30 – 14.15

8. lektion 14.20 – 15.05

9. lektion 15.10 – 15.55

Gymnasieeleverne spiser kl. 11.25 og efterskoleeleverne kl. 12.15

Rusmidler

Alle former for rusmidler er forbudt. Brug af hash og andre forbudte rusmidler er forbudt i perioden hvor du er elev hos os – også i ferier og weekender. Vi har nul tolerance i forhold til brug og besiddelse af disse forbudte stoffer. Skolen kan forlange urin– eller blodprøve for at afklare tvivl eller rygter. Disse tests kan måle op til fire uger tilbage.

Rygning

Vejlefjordskolen er en røgfri skole. Rygning medfører hjemsendelse i en periode på 3-7 dage; ved gentagelse kan bortvisning komme på tale.

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen består af 9 medlemmer, samt to medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og rektor - de sidste 5 uden stemmeret. 4 er valgt af Adventist­kirken og 5 er valgt af skolekredsen eller forældrekredsen. Navne på bestyrelses­medlemmer kan ses på vejlefjordskolen.dk.

Skolepenge

Nye elever skal betale et indmeldelsesgebyr på kr. 500,-. Dertil kommer et depositum på kr. 2.500,- for kostelever, som tilbagebetales, når skoleåret gennemføres og der ikke er forvoldt skade på skolens ejendom. Depositum skal "fyldes op" hvis der i løbet af skoleåret laves skader på skolen. Eleven betragtes først som indmeldt, når gebyret på kr. 500,- er betalt. Gebyret refunderes ikke. De årlige skolepenge indbetales over 10 måneder. 

Skolerejser 8. - 10. kl.

Hvert år er 8. og 10. klasse på en obligatorisk skolerejse til udlandet; typisk en storby i Europa.

Skoleture

I forbindelse med længerevarende skoleture kan skolen vælge at give kostpenge til kostelever (40 kr/pr. dag), så eleven selv skal købe mad.

Skolevejledning 7. - 10. kl.

Grundskolens/efterskolens skolevejledning varetages af Malene Iversen. Vejlederens arbejde består bl.a. i planlægning af undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og markedsorientering sammen med klasselæreren. Herunder hører orientering om tilmelding til ungdomsuddannelserne. En væsentlig aktivitet er den brobygning, som 9. kl og Global-10 har. Alle aftaler træffes gennem skolevejlederen.

Statens Uddannelsesstøtte

Gymnasieelever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte; samtidig bortfalder statsstøtten til gymnasiet. Studievejlederen orienterer om reglerne for støtten. SU søges digitalt på www.su.dk. Efterskoleelever kan ikke modtage SU.

SU - sådan søger du

Man er SU-berettiget kvartalet efter man er fyldt 18 år. SU kan tidligst søges 1 måned før man er berettiget. Vigtigt: Husk forinden at oprette NEM-ID (som kan bruges til alle off. systemer) og bed din bank sørge for, at din bankkonto registreres som en NEM-konto.

Kostelever behøver ikke at flytte adresse til skolen for at få SU som udeboende. Se i øvrigt regler om SU som udeboende på hjemmesiden.

Studieture i gymnasiet

De fleste klasser vil i løbet af deres skoletid komme til at deltage i en studietur af nogle dages varighed. Nedenstående er et uddrag af de gældende regler for disse ture: Studieture må højst vare fem skoledage (hvis klasse og lærere enes om længere varighed er øvrige dage en privatsag). Længere studieture lægges normalt i forbindelse med en ferie. Det forudsættes, at alle elever i en klasse/på et hold deltager. Dispensation fra denne regel vil kun undtagelsesvis kunne gives af rektor. Ved dispensation skal lærere, der rejser, sørge for fagrelevant beskæftigelse til de hjemmeværende elever. Muligheder for kortere studieture/ekskursioner drøftes og aftales i august. Studieture er et led i undervisningen i et eller flere fag med et obligatorisk program, hvortil der er mødepligt.

Fritiden er til elevernes egen disposition. Ofte deler en klasse sig i mindre grupper, og det indskærpes eleverne, at de ikke færdes alene, og at skolens almindelige regler for adfærd gælder. Lærerne er ikke nødvendigvis sammen med eleverne i deres fritid. Eleverne har altså selv ansvar for, at aftenerne forløber godt. Det er helt på eget ansvar, hvad eleverne foretager sig efter afslutningen af det obligatoriske program.

Eleverne betaler selv for studieture og beløbet opkræves i 2-5 månedlige rater.

Studievejledning

Gennemførelsesvejledning i gymnasiet varetages af Vibe Capion og Martin Schmidt.

Formålet med vejledningen er at hjælpe eleven til at gennemføre gymnasiet med størst muligt fagligt og personligt udbytte, bl.a. når det gælder om at træffe vigtige valg af betydning for såvel gymnasieuddannelsen som fremtidige studier og job, og når det gælder om at opnå de nødvendige studiekompetencer. Vejlederen samarbejder med ledelse, SU (sekretær Lenette Blond), lærere og lærerteam om den enkelte elev og tager sig af såvel individuel som kollektiv vejledning. Den individuelle vejledning tilbydes elever, der har behov for særlig hjælp og støtte for at afhjælpe de problemer, der måtte forstyrre elevens muligheder for at kunne gennemføre gymnasieforløbet. Vejledningen foregår som regel på vejlederkontoret. Der er faste træffetider 2-3 gange om ugen eller efter aftale. Den kollektive vejledning kan f.eks. være indføring i studieteknik og forskellige arbejdsformer, generel orientering om valgfag og økonomiske og sociale forhold mv. under uddannelsen. Gennemførelsesvejlederen samarbejder med Studievalg Sydjylland.

Studievalg Sydjylland

Studievalg Syds vejleder hjælper gymnasieelever med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studievalg kan du blandt andet få et overblik over uddannelser, optagelsesregler, specialpædagogisk støtte, SU / SVU, åben uddannelse og erhverv. Studievalg Sydjylland holder i løbet af året oplæg i de enkelte gymnasieklasser og har træffetid på Vejlefjordskolen ca. en gang om måneden. På Studievalg Sydjyllands opslagstavle kan du finde en oversigt over, hvornår Studievalg kommer næste gang.

Du kan også finde information på Studievalgs hjemmeside www.studievalg.dk/sydjylland.

E-mail: 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejeordningen gælder kun elever i den undervisningspligtige alder, altså eleverne i 0.-9. klasse. Ordningen er finansieret af det offentlige, idet skolen dog stiller lokaler til rådighed. Eleverne kommer efter de gældende regler til helbredskontrol, synsprøve og sundhedssamtale. Skolens sundhedsplejerske, Dorthe Davidsen kan træffes telefonisk på sundhedsforvaltningen, Rådhuset, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, tlf. 79 75 50 00, mandag og fredag kl. 08.30 – 09.30. 

Teammøder

Lærergruppen er inddelt i teams efter klassetrin. På teammøder drøftes faglige og pædagogiske forhold i forbindelse med den enkelte klasse.

Terminsprøver

Der afholdes terminsprøver for 9. og 10. klasse i januar. For gymnasiets 2. og 3. g er terminsprøverne placeret i oktober/november og februar/marts. Terminsprøverne har især til formål at give eleverne træning i at arbejde med skriftlige opgaver under samme vilkår som til eksamen.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Skolepenge skal betales til og med udgangen af den måned, hvori udmeldelsen finder sted. Dertil kommer et udmeldelsesgebyr for kostelever på kr. 2.500,-, hvis eleven ikke fuldfører skoleåret. Hvis eleven bortvises pga. overtrædelse af skolens regler eller pga. generel uacceptabel opførsel gælder samme regler.

Mest for kostelever

Vejlefjordskolen er dit og dine kammeraters hjem i det kommende år, det er derfor vigtigt, at du opfører dig på en måde, så det både bliver godt for dig og for de andre at være her. Derfor har vi en række regler, som du skal kende og følge.

1.   Tag hensyn til de andre; du er ikke den eneste, der er her
Det er den vigtigste af alle skolens regler. Under denne regel hører en masse: at du ikke spiller musik så højt, at det generer andre, at du færdes roligt på gangene, at du ikke forstyrrer dig selv og andre i læsetiden, at du er stille efter indetid, hvor folk begynder at gå i seng, at du ikke ”låner” andres ting uden at spørge om lov, at du er meget forsigtig med brug af levende lys på værelset og derfor aldrig forlader et værelse, hvor der brænder levende lys . . . osv.

2.   Tag hensyn til dig selv
Vi ønsker, at du skal få mest muligt ud af opholdet på Vejlefjordskolen. Det betyder, at du også skal leve sundt. Derfor må du ikke ryge, mens du er elev på skolen, og du må ikke drikke noget, der indeholder alkohol, ligesom du ikke må indtage narkotiske stoffer. Brud på disse regler kan føre til, at du må rejse hjem.

3.   Tag hensyn til det andet køn
Det er f.eks. ikke rart at komme ud af sit værelse på vej til bad og pludselig opdage, at der står en dreng eller pige på gangen. Vi ønsker også at opretholde kristne normer omkring sex og samliv. Derfor er det kun tilladt at opholde sig på det modsatte køns bygning eller elevafdeling i begrænset omfang og inden for aftalte tidsrammer.

4.   Tag hensyn til dine forældre
Du har sammen med dine forældre besluttet, at du opholder dig på Vejlefjord i det kommende år. De er trygge, fordi de ved, hvor du er. Du må derfor ikke forlade skolen uden at give vagthavende besked. Du må ikke opholde dig uden for bygnin­gerne efter indetids begyndelse. Hvis du i weekender ønsker at tage væk fra skolen til andre end dine forældre, så skal de først via e-mail eller telefonisk bekræfte over for skolen, at det er i orden.

5.   Tag hensyn til skolen
Der kommer andre elever her efter dig. Behandl derfor skolens bygninger og inventar pænt. Når du sætter billeder eller plakater op, så gør det på en måde, så væggene ikke tager skade. Tunge ting, som reoler, højtalere o.l. må ikke ophænges på væggene, med mindre der er lavet en særlig aftale. Lad være med at bruge fodtøj indendørs, der sætter mærker i gulvene. Hvis du kommer til at ødelægge inventar på skolen, skal du betale for skaden.

En dag på Vejlefjordskolen

”Godmorgen, en ny dag truer!”

En typisk dag på Vejlefjord begynder med morgenvækningen, hvor dagens vagthavende går sin runde og hører, hvordan du har det. Så er der morgenmad med ta’-selv-bord, og før man tror det, ringer det til første time.

Mellem anden og tredje time er der morgensamling med andagt og dagens oplysninger. Så går det slag i slag kun afbrudt af middagsmaden, indtil skoledagen er færdig.

Eftermiddagen går med lektielæsning, obligatoriske valgfag, fritidsaktiviteter eller Vejletur.

Fritid kan bruges til så meget: Fodbold, en tur til Daugård, hygge på værelset eller opholds– og aktivitetsrummene. Tiden går som regel for hurtigt. Nu venter der en times praktisk arbejde for de fleste, og derefter er der aftensmad.

Efter aftensmaden er der fællestid med andagt. De fleste dage er alle samlet i aulaen, andre dage mødes drenge og piger hver for sig.

Bagefter skal der være stille på bygningerne, for nu læser eleverne lektier frem til klokken 20.00. Så er der fri igen med mulighed for at smutte over i skolens café Einstein, måske spille volleyball i idrætshallen eller se fjernsyn i TV-stuen.

Klokken 22 er der så indetid på drenge- og pigebygningen; dagen er ved at være slut, og sengen begynder at kalde.

Dagsprogram - for efterskoleelever

7.00                                                        Morgenmad

7.45                                                        Første undervisningstime

8.35                                                        Anden undervisningstime

9.20                                                        Morgensamling

9.50                                                        Tredje undervisningstime

10.35                                                      Fjerde undervisningstime

11.30                                                      Femte undervisningstime

12.15                                                      Middagsmad

12.40                                                      Sjette undervisningstime

13.30                                                      Syvende undervisningstime

14.20                                                      Ottende undervisningstime

        - evt. lektielæsning for efterskolen

15.10                                                      Niende undervisningstime

16.30                                                      Praktisk arbejde

17.30                                                      Aftensmad

18.05                                                      Aftenandagt/fællestid

18.30                                                      Læsetid

20.30                                                      Fritid

22.00                                                      Alle inde på bygningerne

En uge på Vejlefjord

Ugen begynder søndag aften, måske har du været hjemme i weekenden og er netop kommet tilbage igen. Du skal lige hilse på dine kammerater, høre hvordan de har haft det, om der er sket noget nyt; måske er der også et par opgaver, der ligger og venter på at blive gjort færdige, inden du lægger dig. Den nye uge er begyndt!

Dagene ligner hinanden, du går i skole og passer dine opgaver, men dagene er også forskellige. Måske tager du med idrætsforeningen ud, når de skal spille fodbold, eller når de er med i en volleyturnering, eller du er med i skolens kor. Det kan være, du vil en tur til Vejle med skolens bus en eftermiddag. Du bruger en aften i skolens svømmehal eller tager med på tur i kajak langs med stranden sammen med en lærer og et par af vennerne. Er du hesteglad kan det være du foretrækker en ridetur i skoven.

Uanset hvordan din uge har været, så bliver fredag aften anderledes, for her begynder sabbatten, eller hviledagen. En af de specielle ting ved Vejlefjordskolen er, at vi følger det bibelske princip om at hvile på ugens syvende dag, fra fredag aften til lørdag aften. Aftensmaden er speciel med f.eks. nybagte boller og varm kakao, og om aftenen mødes vi i kirken til aftensang og ungdoms­gudstjeneste. Bagefter er der gerne åbent hus på enten drenge- eller pigebygningen og hvem ved – måske er der én du gerne vil besøge der.

Lørdag morgen sover vi lidt længere; morgenmaden er kl. 9.15 og bagefter mødes vi til studiegrupper og gudstjeneste. Om eftermiddagen gør vi et eller andet sammen. Ude hvis vejret er godt, ellers inde. Ved aftenstid når vi frem til det, der for mange er ugens højdepunkt. Her begynder aftenprogrammet, måske en stor fest, høstfest, fastelavnsfest, westernfest, international fodbold­turnering, forårskoncert eller hvad der nu er på plakaten. Andre gange er det en mere stille aften med film, sport, en tur på skøjtebanen eller den slags.

Søndag er der så lidt tid til dig selv, de praktiske opgaver skal passes, svømmehallen er åben, måske er der en stil eller nogle opgaver der skal laves – en ny uge er begyndt.

Eksempel på et weekendprogram

Fredag
17.30                                                      Aftensmad

19.30                                                      Andagt v. Lasse Bech

21.00                                                      Bål og sang ved stranden

22.30                                                      Alle inde

Lørdag                                                   

9.15                                                        Morgenmad

10.15                                                      Debat. En gæstelærer tager et emne op, som vi diskuterer.

11.00                                                      Gudstjeneste: ”Frelse, frihed og fællesskab”

12.30                                                      Middagsmad     

13.30                                                      Afgang til stranden (medbring badetøj)

17.30                                                      Aftensmad på stranden

                                                                 Hjemkomst hen på aftenen

Søndag                                                 

11.00                                                      Brunch

13.30                                                      Sport i idrætshallen

17.30                                                      Aftensmad

18.00                                                      Stilletid

20.00                                                      Fritid

22.00                                                      Alle inde

                                                                 GOD WEEKEND !

Husk !

Tirsdag udfylder du weekendseddel inden kl. 22.00. I blive-weekender skal du have en meget særlig grund til at forlade skolen. Fredag må skolen først forlades, når ens pligt er taget kl. 15.10. Hvis andet ikke er aftalt, er man på weekend fra fredag kl. 16 til søndag kl 16 – senest kl. 22.

ABC for kostelever

Arbejde
Alle kostelever udfører 5 timers praktisk arbejde pr. uge. Det praktiske arbejde på Vejlefjord er et pædagogisk princip, der også følges på andre skoler. Igennem dette er alle med til at gøre deres del af den arbejdsbyrde, der må udføres i forbindelse med det at bo på skolen.

Det praktiske arbejde skal udføres på det tidspunkt arbejdslederen fastsætter. Hvis man udebliver fra sit arbejde uden aftale, må man tage timen på et andet tidspunkt og får desuden en ekstra times ”huskepligt”.

Vi forventer opbakning fra forældrene omkring det praktiske arbejde.

Før at man kan tage hjem i weekenden eller ferie, må man sørge for at klare fredagens pligtarbejde.

Ved henvendelse til pligtleder, kan man få en anbefaling.

Buskørsel og anden transport

Onsdag eftermiddag kan man tage på bytur til Vejle. Prisen for en enkelttur er kr. 10. I forbindelse med weekend kører der bus til Vejle fredag kl. 15.10; pris kr. 20. Afhentning i Daugård søndag aften kl. 20.30 er gratis.

Kørsel og afhentning sker kun efter særlig aftale, og hvis der er tid. Betaling forud.

Computer og printer

Alle elever skal have en bærbar computer, som kan bruges i skolearbejdet. Skriftlige opgaver afleveres elektronisk. Det er vigtigt også at have et USB stik og desuden en printer, hvis eleven ønsker at kunne printe sin opgave ud ved skriftlige prøver og eksamener.   

Cykel

Skolen ligger i et unikt og smukt naturområde, hvor det er dejligt at cykle en tur. Det er derfor en god ide at have sin cykel med. Husk cykelhjelm.

Depositum

Der skal betales 2.500 kr. i depositum for hver kostelev, således at eleven kan gøres økonomisk ansvarlig for evt. misligeholdelse af værelse, nøgler m.v.. Beløbet betales tilbage ved skoleårets afslutning, hvis værelse, nøgler m.v. er i orden (jvf. side 17). Evt. restancer modregnes i depositum.

Flytning til Vejlefjord

Der skal ikke meldes flytning til folkeregistret, med mindre man kommer fra Færøerne, Grønland eller udlandet. Man skal derimod medbringe et sygesikringsbevis, der er udstedt af den hjemlige kommune. Skolen benytter sig af Hedensted Lægehus og sørger for nødvendig transport dertil.

Hvis gymnasieelever over 18 år flytter adresse til Vejlefjordskolen, skal de betale medielicens. Se afsnit om medielicens.

Man skal også medbringe gyldigt pas, da flere klasseekskursioner går over grænsen til Flensborg, Slesvig m.m. Du bør i øvrigt medbringe:

- Dagligt tøj m.v.

- Pænt tøj

- Sengetøj: vattæppe/dyne, hovedpude, rullemadraMkan købes på skolen), sengelinned, sengetæppe og sovepose

- Håndklæder

- Toiletsager

- Badetøj (incl. svømmebriller), fodtøj til indendørs idræt og leg (skoene skal have lys sål, der ikke smitter af)

- Arbejdstøj

- Skoletaske (skolebøger udleveres kun til elever, der møder med skoletaske, som skal være tydeligt mærket med elevens navn)

- Penalhus samt udstyr til matematik og geometri

- Bestik, kop og krus til personligt brug i elevbygningerne

- Der medbringes egne rengøringsmidler til rengøring af eget værelse: vaskebalje (som skal kunne stå under sengen, 30 cm. høj), lille håndkost, fejebakke, karklude, 2 gulvklude og universalrengøring. Et sæt af de nødvendige ting kan købes på skolen.

- Vækkeur til batteri

 Gæster

Gæster skal anmeldes til den vagthavende senest tirsdag aften før et weekendbesøg. Efter aflevering af gæsteseddel kan man forvente en tilbagemelding senest torsdag, hvis det ikke kan lade sig gøre. Almindelig kan man ikke have gæster på hverdage. Bortviste elever kan ikke gæste skolen i minimum et år efter bortvisningen. Undtagelser aftales med kosteafdelingens leder.

Heste

Der er mulighed for at tage sin hest med til Vejlefjordskolen. Man betaler et månedligt beløb for leje af en boks incl. hø og foder. Du skal selv passe hesten og sørge for, at der er rent og pænt i boksen hver dag. I ferierne er det dit eget ansvar at sørge for, enten at hente hesten hjem eller at der er nogen til at passe den på skolen. Sørg altid for at bruge det rigtige udstyr – herunder hjelm – når du er ude at ride. Sørg også for, at din familie har en ulykkesforsikring, der kan dække, hvis du skulle være uheldig at komme ud for en ulykke, mens du rider. Alle, der ønsker at ride, skal have gennemgået skolens sikkerheds- og førstehjælpskursus. Øvrige info findes i særlig heste info folder.

Huskomite

Skolehjemmets regler fastsættes af skolens huskomite. Disse samles i koncept­håndbogen. Indtil næste huskomite, kan leder samt senior kosttilsynslærer fastsætte disciplinære og pædagogiske afgørelser.

Husregler

Vi er mange mennesker på Vejlefjordskolen, og derfor må der være en husorden, der overholdes af alle. Vi forventer:

at vore elever udviser almindelig, god opførsel.

at man deltager i måltiderne og følger timerne samt retter sig efter de henstillinger, man måtte få.

at piger og drenge kun færdes på hinandens gange og værelser på tilladte tidspunkter og efter særlig tilladelse.

Inspektion

Det forventes, at eleverne hver dag rydder op på eget værelse og jævnligt rengør det grundigt. Værelset tjekkes ugentlig af kostafdelingens personale. Eleven skal selv medbringe de nødvendige redskaber og midler til rengøring af værelset.

Kalender

Skolens kalender bliver løbende opdateret  på den elektroniske opslagstavle, Lectio. Adgang til Lectio sker via hjemmesiden www.lectio.dk, vælg derefter Vejlefjordskolen og find kalenderen i hovedmenuen. Her kan man se flere måneder frem.

Klassefester

Det anbefales, at klassefester afholdes på skolens område og med deltagelse af en lærer. Sådanne klassefester kan ikke afholdes en fredag aften. Afholdes der fester uden for skolen, anmodes værterne ved sådanne sammenkomster om at holde disse alkoholfrie, ligesom man bør tage hensyn til deltagende elevers kostprincipper. Man skal i god tid inden festen planlægge dato m.v. sammen med skolens ledelse, så uheldige sammenfald undgås.

Kostpenge 

I tilfælde af sygdom udbetales der først kostpenge, når opholdet hjemme strækker sig over mere end én uge. Det er en forudsætning for pengenes udbetaling, at man umiddelbart efter sygeperiodens afslutning anmelder sit krav til skolens bogholder Adrian Taylor, og at man i øvrigt er a jour med sine skolepenge.

Lectio

Lectio er skolens interne kommunikationssystem, der indeholder alle vigtige oplysninger om kalender, skema, hjemmearbejde, afleveringer m.v. En del af oplysningerne er frit tilgængelige på www.lectio.dk, gå ind under Vejlefjordskolen. Personlige oplysninger m.v. kræver kode, som udleveres til alle elever ved skoleårets start.

Lektielæsning

Vi lægger vægt på at elever skal læse deres lektier. Kostvagten hjælper derfor eleverne i det omfang det er muligt at nå rundt. Ud over de særlige lektielæsningstimer i skemaet for efterskolen forventes lektielæsning at foregå på værelset. Lige efter aftensamlingen og indtil kl. 19.15 er der værelsestid med særlig fokus på lektielæsning. Efterskoleelever, der ikke læser lektier, kan få inddraget deres mulighed for at lave fritidsinteresser en eller flere dage.

Lægebesøg

Lægebesøg skal så vidt muligt foregå via hjemmet. Ved akut sygdom sørger vi for at køre eleven til lægen. Lægebesøg aftales med vagthavende eller skolesekretæren.

Låsetid

Som elev skal man være på sin bygning fra låsetid aften til åbningstid morgen. Man kan blive erstatningspligtig, hvis man i kådhed ødelægger f.eks. branddøre og brandklokker, eller at ekstravagter skal lede efter pågældende udenfor.

Medielicens

I Danmark skal alle der besidder en PC (med internetadgang), et TV eller udstyr, der på anden måde kan modtage et TV-signal, betale medielicens. Er du under 18 år og har adresse på skolen, er du dækket af skolens licens, imens elever over 18 år med adresse på skolen, selv er ansvarlige for at tilmelde og betale denne afgift.

Motion, idræt og helse

Alle kostelever forventes at deltage i regelmæssig motion udover den obligatoriske idræts undervisning. Derfor er der en idrætsforening med mange tilbud i fritiden, ligesom der er rig mulighed for at svømme, cykle, løbe og gå i skolens omgivelser.

Netværk i kostafdelingen

Vi vil gerne orientere lidt om tilslutning til kostafdelingens netværk, kostnet, som er helt separat fra undervisningsnetværket, skolenet. På kostnet kan eleverne benytte internettet og netværket i deres fritid via hotspots. Netværket skal bruges i henhold til skolens værdi– og regelsæt. Vejlefjordskolen er hovedsagligt trådløs og derfor anbefaler vi bærbare frem for stationær PC. Hver elev har ret til én forbindelse på netværket enten PC eller bærbar.

Forældre har ønsket et begrænset netværk, og derfor kan man ikke downloade pornografi, film, mp3-filer og andet, der krænker ophavsretten. Skolen har investeret i et kostbart filter, der beskytter eleverne mod dette. Kostnet ligner ikke et privathjems netværk, hvor man ofte har adgang til alt.

Man skal vide, at streaming ikke er tilladt på skolens netværk. Dvs. at man ikke kan bruge internettet som fjernsyn eller filmcentral. Man kan heller ikke spille over internettet, kun internt på skolen.

Misbruger eleven internetopkobling ved at finde programmer der kan gå rundt om vores filter, vil vi lukke elevens forbindelse øjeblikkeligt og permanent. Det er meget vigtigt, at eleverne beskytter deres computer mod virus. Norton AntiVirus virker ikke godt på vores net, men der er mange gratis programmer på internettet. Mange elever bruger den gratis udgave af AVG.

Man skal være opmærksom på, at der er tider, hvor eleverne ikke må bruge internet. Kostnets internettider skal respekteres af alle.

Eleven har ansvar for sin egen computer. Ofte prøver vi at løse elevernes tekniske problemer, men det er ikke skolens ansvar.

Det tager omkring en uge at registrere alle elever på vores netværk. Ønsker eleven en opkobling på kostskolenettet, er det vigtigt, at man tager netværkskontrakten med og afleverer den til klasselæreren til forældremødet ved skolestart. Spørgsmål om brug af nettet på Vejlefjordskolen kan stilles til Robert Lindsay på følgende e-mail adresse: .

Nøgler

Værelsesnøgle udleveres ved ankomst. Hvis nøglen forsvinder skal man straks købe en ny til 200 kr.

Penge

Skolens kontor påtager sig opbevaring af elevernes penge. Der kan i almindelighed ikke hæves penge på forældrenes skolepengekonto. Kredit gives ikke. Ønsker du at overføre penge til skolepengekontoen f.eks. lommepenge, kan følgende bank og nummer benyttes: Reg. 9521 konto 0006012647

Printer og memorystik

Da computer anvendes til afleveringer og skriftlige prøver, skal alle elever medbringe egen printer til udskrivning af opgaver. Der er også brug for et USB-stik til at flytte dokumenter fra computer til computer. Hvis man vil kunne printe sin opgave ud ved prøver, skal man have egen, velfungerende printer.

Rulleskøjter og skateboard

Det er obligatorisk at bruge det nødvendige sikkerhedsudstyr i forbindelse med rulleskøjter og skateboard, dvs. hjelm og div. beskyttelse.

Seng

Skolen stiller en seng og madras til rådighed. Det er obligatorisk at bruge en rullemadras til at lægge oven på skolens madras. En rullemadras kan købes på skolen. Tager man sin egen madras med, må man selv bestemme, om man bruger rullemadras. Dyne og pude skal være pålagt betræk.

Skolefritids- og sportsdragt

Alle nye kostelever fra 8. kl. til 3. g skal have en skolesportsdragt, der består af træningsdragt, knickers, wind breaker overdel, t-shirt og shorts samt et par sokker. Dragtens pris er indregnet i skolepengene for efterskoleelever. For grundskole– og gymnasieelever er dragtens pris kr. 1.100. Skolens logo er påtrykt.

Du skal selv sørge for indendørs sko med lys bund, udendørs idrætssko, mere end ét par shorts, T-shirts, samt svømmetøj, svømmebriller, evt. badehætte og badesko. Endvidere elastikbind til eventuelle skader.

Sygdom

Det er elevens ansvar at meddele sygdom til den vagthavende, tlf. 76413121/22. Det kan ske ved morgenvækningen eller telefonisk til vagthavende. Derved videremeldes sygdom straks til skoleafdelingen, og også køkkenet får besked og sørger for at bringe mad op på værelset. 

Tandlæge

Normale tandeftersyn o.l. bør ordnes hjemme i ferierne eller på hverdagen tilknyttet de forlængede weekender. Kun i akutte tilfælde sørger skolen for kørsel til tandlægen. Elever, der søger specialtandlæge på deres hjemsted, bør begrænse deres besøg hos disse til skoleferierne.

Transportmidler

Cykler og knallerter skal anbringes på anviste pladser i den dertil beregnede garage, hvor der kan låses. På denne måde håber vi at kunne beskytte den enkeltes ejendom. Det understreges imidlertid, at skolen ikke påtager sig noget ansvar for tyveri eller hærværk, der finder sted mod elevernes transportmidler. Knallerter betragtes på Vejlefjord som et transportmiddel, der kan hjælpe den enkelte til at klare nødvendige byture. Det forventes, at alle knallerter til enhver tid holdes i lovlig stand, og at man anvender styrthjelm, når man kører på dem. Alle knallerter skal registreres af skolen og må kun køres af elever med knallert kørekort. Henstilling om knallertkørsel skal følges.

TV, computer og lydanlæg må anvendes under hensyn til værelseskammerat og skolens øvrige elever. Ved misbrug konfiskeres udstyret. Skærme over 22 tommer kan kun anvendes efter særlig aftale. Både spil, musik og film skal være inden for skolens moralske og etiske holdninger.

Tyveri eller bortkomne genstande

Elever har ansvaret for at døren til værelset er låst og at de bærer nøglen på sig. På alle efterskole værelser er et personligt pengeskab, hvor kontanter og særligt værdifulde ejendele bør opbevares. Eleven vælger selv en kode, som er personlig og ikke bør deles med andre.

Skolen fraråder at elever låner tøj og andre ting af hinanden. I tilfælde af tyveri eller bortkomst af ting kan skolen ikke påtage sig ansvaret for at finde det forsvundne eller at erstatte det. Elever i gymnasiet kan leje boks til værdigenstande og penge.

Vask

Elever kan anvende skolens vaskeri. Skolen påtager sig intet ansvar i forbindelse med elevers vask af tøj. Tørring må ikke foregå på elev­bygnigerne, men i vaskeriet, hvor der er tørre­tumbler til rådighed. Vaskeriet har lukket fra fredag solnedgang til lørdag solnedgang. Åbningstider på døren.

Volontører

Skolen har hvert år et antal volontører, som er unge frivillige, der kommer fra ind- eller udland. Volontørerne hjælper med praktiske opgaver i kostafdelingen og assisterer i undervisningen.

Vækning

Kostelever skal selv have mobiltelefon eller vækkeur, da de selv har ansvaret for at komme op om morgenen. Kost­perso­nalet går dog som regel rundt og vækker 8. og 9. klasses elever.

Weekendrejser og ferie

Weekendrejser meddeles via en ”weekendseddel”, som afleveres i kostafdelingen tirsdag aften. Du kan rejse på weekend fredag efter pligt kl. 15.10 og skal være tilbage på skolen søndag imellem kl. 16 og 22.

Er du under 18 år og i weekenden ønsker at besøge andre end dine forældre, skal dine forældre give deres tilladelse ved at ringe til skolen. Der er 3-4 weekender gennem året, hvor det forventes at alle bliver på skolen. Se de markerede weekender i kalenderen på lectio.dk.

Kostafdelingen er lukket i efterårs-, jule-, vinter- og påskeferien og i forlængede weekender. I Kr. Himmel­fartsferien skal man enten tage hjem eller deltage i skolens fællestur til Himmerlandsgården. Kun efterskole­elever har ret til ophold på skolen i pinseferien og St. Bededagsferien. Der gøres opmærksom på, at skolen har ret til at disponere over elevernes værelser i sådanne ferier i tilfælde af stævner o. l.

Skolen henter elever efter hver ferie: Efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, st. bededag, Kr. Himmel­fartsdag og pinse på Vejle Station kl. 21.30. Pris 20 kr. pr elev.

Kalenderen med de vigtigste begivenheder findes på skolens hjemmeside: www.vejlefjordskolen.dk og på Lectio.


Kontor og træffetider

Kontoret

Mandag – torsdag kl. 8.30 – 14.30; Fredag kl. 8.30 – 13.00

Fax 7589 5204                                                                                    7589 5202   

E-mail: 

Rektor: Holger Daugaard                                                                   7641 3132

Vicerektor: Jørgen Voldstad                                                                7641 3130

Afdelingsinspektør i grundskolen: Lone Jalving                                 7641 3131

Bogholder: Adrian Taylor                                                                    7641 3120

Skolesekretær: Lenette Blond                                                               7641 3123

Skole-/studievejleder

Grund- og efterskolen: Malene Iversen                                                24904862

Gymnasiet: Vibe Capion og Martin Schmidt                                        7641 3128

Kostafdelingen

Leder: Pia Fisher, træffes man-tor kl. 8-14                                           76413126

Vagthavende kan træffes onsdag kl. 16.45 – 24.00 på

pigebygningen                                                                                         7641 3122

drengebygningen                                                                                     7641 3121

Pedel

Morten Nielsen                                                                                        7641 3127

"Uanset om du er til fodbold, fitness, IT, hest eller hvad dine interesser er, så kan vi tilbyde noget af Danmarks smukkeste natur"
Se vores tilbud og aktiviteter