Praktiske informationer 2020-2021

 

Kontakt

 • Skolesekretær: Lenette Blond – 7589 5202
 • Rektor: Kay Flinker – 7641 3132
 • Viceforstander: Pia Fisher – 7641 3126
 • Bogholder: Birgitte Holm – 7641 3120
 • Drengebygningen: (efter 16:30) – 7641 3121
 • Pigebygningen: (efter 16:30) – 7641 3122
 • Pedel: Morten Nielsen – 7641 3137

 
Skolens postadresse

Vejlefjordskolen 15
8721 Daugård

 

Skolens mail adresse

                       


Ankomst

Skolen begynder onsdag den 5. august og alle eleverne er velkomne til at komme fra kl. 15. Man er dog velkommen til at komme allerede kl. 14 hvis man har en hest der skal opstaldes. Åbningsmødet begynder kl. 18.30.


Arbejde

Alle kostelever udfører 5 timers praktisk arbejde pr. uge. Det praktiske arbejde på Vejlefjord er et pædagogisk princip, der også følges på andre skoler. Igennem dette er alle med til at gøre deres del af den arbejdsbyrde, der må udføres i forbindelse med det at bo på skolen. Det praktiske arbejde skal udføres på det tidspunkt arbejdslederen fastsætter. Hvis man udebliver fra sit arbejde uden aftale, må man tage timen på et andet tidspunkt og får desuden en ekstra times ”huskepligt”.

Vi forventer opbakning fra forældrene omkring det praktiske arbejde. Før at man kan tage hjem i weekenden eller ferie, må man sørge for at klare fredagens pligtarbejde.

Ved henvendelse til pligtleder, kan man få en anbefaling, hvis man skal ud at søge job.


Besøgsregler

I besøgstiden må eleverne gerne besøg hinanden – også på tværs af kønnene. Dog forventer vi, at eleverne udviser respekt for den, de besøger samt overholder skolens regler.


Bil

De ældste elever kan have egen bil. Der skal laves en aftale med kostafdelingens leder.


Buskørsel og anden transport

I forbindelse med weekend kører der bus til nærmeste station i Hedensted fredag kl. 15.00. Afhentning i Hedensted søndag aften kl. 20.30. Det koster 10 kr. hver vej. Kørsel og afhentning sker kun efter aftale, og hvis der er tid. Der betales med MobilePay.


Bøger

De bøger du får udleveret, låner du gratis af skolen. Til gengæld beder vi dig passe på dem og lægge bind om dem. Bøgerne skal også forsynes med navn. Bliver en bog væk, skal du selv erstatte den.


Computer

Alle elever skal have en bærbar computer og et usb-stik, som kan bruges i skolearbejdet. Skriftlige opgaver afleveres elektronisk.


Cykler og knallerter

Cykler og knallerter skal anbringes i cykelkælderen eller i carporten ved ”Skrænten”. Knallertkørsel på skolens område må aldrig blive til gene for elever og beboere på skolen. Cykler og knallerter skal være lovlige. Man skal have knallertkørekort for at have knallert på skolen. Alle kostelever skal bære hjelm og refleksvest. Hvis regler vedr. knallert ikke overholdes, vil eleven blive bedt om at tage knallerten hjem.


Depositum

Der skal betales 2.500 kr. i depositum for hver kostelev, således at eleven kan gøres økonomisk ansvarlig for evt. misligholdelse af værelse, nøgler m.v.. Beløbet betales tilbage ved skoleårets afslutning, hvis værelse, nøgler m.v. er i orden. Evt. restancer modregnes i depositum.


Disciplinære sager

I tilfælde af disciplinære sager underrettes hjemmet enten telefonisk eller skriftligt herom. Det kan også være tilfældet med elever over 18 år, selv om de er myndige. Der kan indkaldes til skole/hjem møde.


Dåsesodavand/energidrik

Dåsesodavand og diverse koffeindrikke må ikke medtages og drikkes på skolen.


Ekskursioner

Skolens regler om rygning, brug af alkohol og omgangsformen mellem piger og drenge gælder altid på skolens ture. Brud på reglerne kan medføre hjemsendelse på forældrenes og elevens regning. Se også under ”lejrskole, skolerejser og studieture”.


Elevrådet

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Det er her eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag. Et elevråd fungerer som bindeled mellem skolens ledelse, lærere og elever.


Flytning til Vejlefjord

Der skal ikke meldes flytning til folkeregistret, med mindre man kommer fra Færøerne, Grønland eller udlandet. Man skal derimod medbringe et sygesikringsbevis, der er udstedt af den hjemlige kommune. Skolen benytter sig af Hedensted Lægehus og sørger for nødvendig transport dertil.

Hvis gymnasieelever over 18 år flytter adresse til Vejlefjordskolen, skal de betale medielicens. Se afsnit om medielicens.


Forsikringer

Skolen har ikke tegnet en kollektiv tyveriforsikring. Såfremt der sker tyveri fra en elev, skal anmeldelse ske via familiens eget forsikringsselskab. Skolen erstatter ikke stjålne ting og forbeholder sig ret til at anmelde tyveri.

Elever, som deltager i skolens udlandsrejser forventes at have tegnet en privat rejseforsikring.


Forsømmelser

Der er mødepligt til undervisningen. Sygdom, tandlægebesøg og lign. meldes til skolen af forældrene via e-mail: (eller via Lectio), pr. brev eller telefon til skolens kontor. Gymnasiets elever redegør for alle forsømmelser via Lectio.

Skolen følger undervisningsministeriets bestemmelser vedr. forsømmelser og indstilling til eksamen. For gymnasiet gælder endvidere, at elever, der ikke har afleveret skriftlige arbejder i fornødent omfang og /eller har for høj fraværsprocent, ikke altid kan deltage i arrangementer uden for skolen. Dette drejer sig f.eks. om korrejser og idrætskonkurrencer, der foregår i skoletiden. Se i øvrigt gymnasiets studieregler på Vejlefjordskolens hjemmeside.


Forældresamtaler i gymnasiet

Gymnasiet tilbyder forældresamtaler søndagen efter julekoncerten og igen efter forårskoncerten. Orientering sker kun elektronisk.


Gæster

Gæster skal anmeldes til den vagthavende senest tirsdag aften før et weekendbesøg. Efter aflevering af gæsteseddel kan man forvente en tilbagemelding senest torsdag, hvis det ikke kan lade sig gøre. Almindelig kan man ikke have gæster på hverdage. Bortviste elever kan ikke gæste skolen i minimum et år efter bortvisningen. Undtagelser aftales med kosteafdelingens leder.


Idrætsforeningen

Til Vejlefjordskolen er der knyttet en idrætsforening, hvor du kan deltage i et stort udvalg af indendørs og udendørs sportsaktiviteter. Det tilstræbes at der er uddannede trænere. Man skal betale kontingent, når man melder sig til disse aktiviteter. Når man har betalt kontingent kan man deltage i alle de forskellige aktiviteter.


Kajak og kano sejlads

Der skal altid anvendes redningsvest. Vandtemperaturen skal være over 15 grader. Elever må aldrig sejle ud i dårligt vejr eller alene, og altid sammen med en lærer efter grundig undervisning i skolens sikkerhedsinstruks. (Se instruks på skolens hjemmeside.)

 
Kontoret

På kontoret kan du henvende dig med spørgsmål og problemer vedr.:

 • Adresseændring (Husk at give besked, hvis du/dine forældre flytter eller får nyt telefonnummer)
 • glemte sager
 • SU, statens uddannelsesstøtte
 • brevforsendelse
 • lommepenge
 • økonomi
 • andre spørgsmål af praktisk art.


Eleverne kan henvende sig på kontoret:

Mandag-fredag kl. 12.10-12.45 samt mandag-torsdag  kl. 14.10-14.30 

 
Lectio 

Lectio er skolens interne kommuni­kati­ons­system, der indeholder alle vigtige oplysninger om kalender, skema, hjem­mearbejde, afleveringer m.v. En del af oplysningerne er frit tilgængelige på www.lectio.dk, gå ind under Vejlefjord­skolen. Personlige oplysninger m.v. kræver kode, som udleveres til alle elever ved skoleårets start.

Forældre forventes at følge med på lectio, hvor der er kalender og skoleskema.

 
Lommepenge

Overførsel af lomme- eller transportpenge til elever via skolens konto: reg. 9521, konto 0006012647. Der kan også overføres penge via mobilpay 6155 4596. Husk altid at udfylde emnefeltet med elevens navn og fx ”lommepenge”. Mindstebeløb er 100 kr.

 
Lægebesøg

Lægebesøg skal så vidt muligt foregå via hjemmet. Ved akut sygdom sørger vi for at køre eleven til lægen. Lægebesøg aftales med vagthavende eller skolesekretæren.

 
Mobiltelefon

Mobiltelefoner må kun, efter aftale, bruges i skole­timerne, under morgensamling eller i kirken. Hvis mobiltelefoner misbruges, bliver de konfiskeret for en tid. Misbruges en mobiltelefon med kamera, konfiskeres den straks. Skolens erfaring med elevernes omgang med mobiltelefon gør, at vi anbefaler en billig stabil type, med løbende forældrestyret betalingstid. Så er tabet ikke stort, hvis eleven mister den.

 
Morgensamling

Der er obligatorisk morgensamling hver dag kl. 9.20-9.30. I forbindelse med morgensamlingen er der mulighed for meddelelser og optræden.

 
Mødepligt

Alle elever har mødepligt til alle timer inkl. fællestimer, lejrskoler, studierejser og ekskursioner. Læge- og tandlægebesøg i skoletiden skal begrænses til et minimum. Kostelever kan normalt ikke få tidligere fri pga. hjemrejse før weekend og ferier. 

For gymnasieelever gælder særlige regler, der har indflydelse på eksamen og S.U. Også rettidig aflevering af skriftlige opgaver hører med til mødepligten og manglende eller for sen aflevering af opgaver tæller med som forsømmelser. Det skal understreges, at alle fag tæller lige meget. Omfattende forsømmelse i et eller flere fag kan medføre, at man bliver indstillet til eksamen på "særlige vilkår". Det betyder generelt, at man skal op i fuldt pensum i alle fag. Man skal fortsat følge undervisningen og aflevere alle skriftlige opgaver, men får ikke årskarakterer på sit eksamensbevis.

Hvis man er på særlige vilkår, vil man blive afkrævet et beløb for omkostninger for de ekstra eksamener.

Hvis forsømmelserne fortsætter bliver man "selvstuderende" og det betyder, at man ikke mere må følge undervisningen og dermed heller ikke mere kan få S.U. Reglerne for eksamen er som elever på "særlige vilkår".

 
Netværk

Der er trådløst netværk over alt på skolen. Netværket kan benyttes, når der foreligger en underskrevet brugsaftale, og man er blevet registreret på nettet.

 
Nøgler

Værelsesnøglen udleveres ved indflytning. Hvis eleven mister sin nøgle, skal han/hun straks købe en ny til 250 kr. som skal betales forud.

 
Opslagstavler og infoskærme

Gør det til en vane hver morgen at se efter, om der er opslag vedrørende din klasse. Elever må sætte opslag på tavler og skærme efter tilladelse af rektor.

 
Overtrædelse af ordensregler

Hvis en elev ikke ønsker at samarbejde inden for de rammer, vi sætter på Vejlefjordskolen, kan det betyde, at opholdet må afbrydes. Det kan ske i følgende tilfælde:

 • Gentagne forsømmelser og aftalebrud
 • Overtrædelse af ordensregler eller de voksnes anvisninger
 • Mobning
 • Indtagelse af tobak, alkohol og rusmidler – såvel på som uden for skolen. Dette gælder også på rejser til og fra skolen.

Afbryder eleven selv opholdet i utide eller bortvises pga. manglende vilje til at indordne sig under Vejlefjordskolens ordensregler eller samværsnormer, opkræves et udmeldelsesgebyr på 2.500 kr.

 
Pas

Alle skal have pas, helst fra skoleårets begyndelse. Vejlefjordskolen har tradition for at tage på studieture syd for grænsen. Brug sommerferien til at få dit pas i orden!


Pligt

Alle elever får tildelt en praktisk opgave, som de skal udføre hver dag. Ved forsømmelse vil eleven få en ekstra opgave.

 
Påklædning, sprog og adfærd

Vi ønsker, at man tager hensyn til hinanden ved sin påklædning. F.eks. anser vi det for god skik, at man i spisestuen ikke kommer i snavset arbejdstøj eller lige fra stald eller sportsplads, men er omklædt. Ligeledes synes vi, det er godt, hvis man i kirken kommer pænt klædt. Elever kan blive bedt om at tage andet tøj på, hvis tøjet signalerer holdninger eller værdier, som ikke er forenelig med skolens værdigrundlag (fx satanisme, racisme, stoffer, sex etc.) Da vi på Vejlefjordskolen er kendt for at have en behagelig atmosfære og omgangstone, ønsker vi selvfølgelig at bevare dette ry. Det betyder også, at elever, der slås i stedet for at tale sammen, bliver sendt hjem til afkøling, og at sproget skal være af en sådan karakter, at ingen bliver stødt. Vi påtaler, når der bandes eller benyttes andre grove, fornærmende eller nedsættende udtryk, uanset om enkelte personer måtte finde det "normalt" eller synes, "det bare er for sjov". Det betyder også, at alle uanset alder taler høfligt til hinanden, og at elever skal rette sig efter en henstilling fra en hvilken som helst ansat uden at blive uforskammede.

 
Rektor og ledelse

Rektor er Kay Flinker, der har den daglige ledelse og ansvaret for, at skolen fungerer efter de gældende love og bestemmelser. Den daglige leder af kostafdelingen er Pia Fisher. I er altid velkomne til at kontakte os.

 
Ringetider

1. lektion 07.45 – 08.30
2. lektion 08.30 – 09.20

Morgensamling 9.20

3. lektion 09.50 – 10.35
4. lektion 10.35 – 11.20
5. lektion 11.25 – 12.10
6. lektion 12.45 – 13.30
7. lektion 13.30 – 14.15
8. lektion 14.20 – 15.05
9. lektion 15.10 – 15.55

 
Rusmidler og alkohol

Det er ikke tilladt at drikke eller besidde alkohol på skolen eller på vej til eller fra skolen, og man skal være ædru, når man ankommer til skolen fx efter weekendfri.

Som elev må man ikke bruge eller besidde rusmidler, hverken på skolen eller hjemme. Brug af hash eller andre rusmidler medfører bortvisning fra både kostafdelingen og undervisningen, og man får efterfølgende ikke lov til at komme på skolen i et antal måneder, som i det enkelte tilfælde udmåles af skolens ledelse. Skolen kan forlange urin- eller blodprøve for at afklare tvivlstilfælde. 

 
Rygning

Vejlefjordskolen er en røgfri skole. Rygning medfører hjemsendelse i en periode på 3-7 dage; ved gentagelse kan bortvisning komme på tale.


Seng

Skolen stiller en seng og en madras til rådighed. Det er obligatorisk at bruge en rullemadras til at lægge oven på skolens madras. Medbringer man sin egen madras, må man selv bestemme, om man bruger rullemadras.

 
Sportsdragt

Alle gymnasie eleverne får mulighed for at købe en skolesportsdragt, der består af en Hummel træningsdragt, t-shirt og shorts samt et par sokker. Dragtens pris er kr. 1.150. Skolens logo er påtrykt.

Du skal selv sørge for indendørs sko med lys bund, udendørs idrætssko, mere end ét par shorts, T-shirts, samt svømmetøj, svømmebriller, evt. badehætte og badesko. Endvidere elastikbind til eventuelle skader.

 
Statens Uddannelsesstøtte

Gymnasieelever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte; samtidig bortfalder statsstøtten til gymnasiet. Studievejlederen orienterer om reglerne for støtten. SU søges digitalt på www.su.dk. Efterskoleelever kan ikke modtage SU.

 
SU - sådan søger du

Man er SU-berettiget kvartalet efter man er fyldt 18 år. SU kan tidligst søges 1 måned før man er berettiget. Vigtigt: Husk forinden at oprette NEM-ID (som kan bruges til alle offentlige systemer) og bed din bank sørge for, at din bankkonto registreres som en NEM-konto.

Kostelever behøver ikke at flytte adresse til skolen for at få SU som udeboende. Se i øvrigt regler om SU som udeboende på hjemmesiden.

TV, computer og lydanlæg må anvendes under hensyn til værelseskammerat og skolens øvrige elever. Ved misbrug konfiskeres udstyret. Skærme over 22 tommer kan kun anvendes efter særlig aftale. Både spil, musik og film skal være inden for skolens moralske og etiske holdninger.

 
Tyveri eller bortkomne genstande

Elever har ansvaret for at døren til værelset er låst og at de bærer nøglen på sig. På alle efterskole værelser er et personligt pengeskab, hvor kontanter og særligt værdifulde ejendele bør opbevares. Eleven vælger selv en kode, som er personlig og ikke bør deles med andre.

Skolen fraråder at elever låner tøj og andre ting af hinanden. I tilfælde af tyveri eller bortkomst af ting kan skolen ikke påtage sig ansvaret for at finde det forsvundne eller at erstatte det. 

 
Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Skolepenge skal betales til og med udgangen af den måned, hvori udmeldelsen finder sted. Dertil kommer et udmeldelsesgebyr for kostelever på kr. 2.500,-, hvis eleven ikke fuldfører skoleåret. Hvis eleven bortvises pga. overtrædelse af skolens regler eller pga. generel uacceptabel opførsel gælder samme regler. 

 
Vask

Elever kan anvende skolens vaskeri. Skolen påtager sig intet ansvar i forbindelse med elevers vask af tøj. Tørring må ikke foregå på elev­bygnigerne, men i vaskeriet, hvor der er tørre­tumbler til rådighed. Vaskeriet har lukket fra fredag solnedgang til lørdag solnedgang. Åbningstider på døren.

 
Volontører

Skolen har hvert år et antal volontører, som er unge frivillige, der kommer fra ind- eller udland. Volontørerne hjælper med praktiske opgaver i kostafdelingen og assisterer i undervisningen.

 
Vækning

Kostelever skal selv have mobiltelefon eller vækkeur, da de selv har ansvaret for at komme op om morgenen. 

 
Weekendrejser og ferie

Weekendrejser meddeles via en ”weekendseddel”, som afleveres i kostafdelingen tirsdag aften. Du kan rejse på weekend fredag efter pligt kl. 15.00 og skal være tilbage på skolen søndag imellem kl. 16 og 22.

Er du under 18 år og i weekenden ønsker at besøge andre end dine forældre, skal dine forældre give deres tilladelse ved at ringe til skolen.

Der er 2 weekender gennem året, hvor det forventes at alle bliver på skolen. Se de markerede weekender i kalenderen på lectio.dk.

Kostafdelingen er lukket i efterårs-, jule-, vinter- og påskeferien og i forlængede weekender. I Kr. Himmel­fartsferien skal man enten tage hjem eller deltage i skolens fællestur til Himmerlandsgården. Der er også lukket i pinseferien og St. Bededagsferien. Der gøres opmærksom på, at skolen har ret til at disponere over elevernes værelser i sådanne ferier i tilfælde af stævner o. l.