Elevhåndbog

Vejlefjordskolen er en af Dan­marks mange private skoler – en alsidig og åben skole, der tilbyder en fantastisk Efterskole og der undervises fra grundskolens 0. kl. til 3.g. Desuden har vi en børnehave og en vuggestue.

Vi har både elever, der bor hjemme og på skolen. Vi ser det som vores største opgave at drive en kristen skole, et sted hvor alle, lærere som elever, møder et kristent budskab.

På trods af det brede undervisningstilbud med både grundskole, efterskole og gymnasium er vi en lille skole. Vi lægger vægt på at have et overskueligt og trygt miljø.

Vejlefjordskolen er en af mange adventistskoler. Vi tror på, at uddannelse betyder mere end at følge en bestemt studieplan. Uddannelse er ikke bare noget intellektuelt, men noget der vedrører det hele menneske.

Nedenfor finder du en hel række praktiske oplysninger og retnings­linier for livet på skolen.

Hvem er vi?

En skole med idé

Vejlefjordskolen har sin rod i Adventistkirken og bygger derfor på en kristen livsholdning. Det betyder, at elever og lærere viser gensidig respekt for hinandens holdninger og i det daglige udfordrer hinanden med vigtige spørgsmål om identitet og livsstil. For at blive elev på Vejlefjord­skolen behøver man ikke selv have en bestemt livsholdning, men det forventes, at man respekterer skolens og kammeraternes holdninger.

Alle er således velkomne hos os.

De første skoledage

Introduktionsdage

Skoleåret begynder med nogle introduktionsdage, der skal gøre dig bedre kendt med skolen, lærerne og dine kammerater. Her bliver du også introduceret til skolens mange fritidstilbud, og der bliver udleveret bøger. I kostafdelingen er der er et særligt program hver aften, der skal "ryste os sammen". Skolens husregler gemmemgås, så du hurtigt finder ud af, hvad vi forventer af dig, når du bor på skolen.

Bogbind

Alle medbringer selv bogbind den dag, hvor de får udleveret deres bøger. Efter bog­udleveringen skal bøgerne straks bindes ind.

Vejlefjordskolens elevhåndbog

Nedenstående punkter er oplysninger, som gælder alle elever, både dag- og kostelever.

Afgangsprøver, eksamener, og årsprøver

 1. kl. afsluttes med årsprøver.
 2. kl. med folkeskolens afgangsprøver.
 3. kl afslutter med FS 10, men kan dog også afsluttes med folkeskolens afgangsprøver.

Alkohol

Det er forbudt at drikke eller opbevare alkohol på skolen og på vej til eller fra skolen.

Bibliotek

Skolens bibliotek er åbent for udlån til alle elever. Udlånstiden er 1 måned. Leksika, håndbøger og andre opslagsværker kan ikke hjemlånes.

Bil

De ældste elever kan have egen bil. Dette skal aftales med viceforstanderen.

Bøger

De bøger du får udleveret, låner du gratis af skolen. Til gengæld beder vi dig passe på dem og binde dem ind. Bøgerne skal også forsynes med navn. Bliver en bog væk, skal du selv erstatte den.

Cykler og knallerter

Cykler skal anbringes i cykelkælderen eller i carporten ved ”Skrænten”. Her parkeres knallerter også. Knallertkørsel på skolens område må aldrig blive til gene for elever og beboere på skolen. Cykler og knallerter skal være lovlige. Man skal have knallertkørekort for at have knallert på skolen. Alle elever skal bære hjelm. Hvis regler vedr. knallert ikke overholdes, vil eleven blive bedt om at tage knallerten hjem.

Disciplinære sager

I tilfælde af disciplinære sager underrettes hjemmet enten telefonisk eller skriftligt herom. Det kan også være tilfældet med elever over 18 år, selv om de er myndige. Der kan indkaldes til skole/hjem møde.

Dåsesodavand/energidrik

Dåsesodavand og diverse stærke koffeindrikke må ikke medtages og drikkes på skolen.

Eksamensbeviser

Efter bestået eksamen får du dit eksamensbevis. Pas godt på det. Hvis det alligevel bliver væk for dig, kan du få udstedt et nyt ved at henvende dig til skolen, men vi vil kræve et gebyr for det nye bevis.

Ekskursioner

Skolens regler om rygning, brug af alkohol og omgangsformen mellem piger og drenge gælder altid på skolens ture. Brud på reglerne kan medføre hjemsendelse på forældrenes og elevens regning. Se også under ”lejrskole, skolerejser og studieture”.

Elevrådet

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Det er her eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag. Et elevråd fungerer som bindeled mellem skolens ledelse, lærere og elever.

Forsikringer

Skolen har ikke tegnet en kollektiv tyveriforsikring. Såfremt der sker tyveri fra en elev, skal anmeldelse ske via familiens eget forsikringsselskab. Skolen erstatter ikke stjålne ting og forbeholder sig ret til at anmelde tyveri.

Elever, som deltager i skolens udlandsrejser forventes at have tegnet en privat rejseforsikring.

Forsømmelser

Der er mødepligt til undervisningen. Sygdom, tandlægebesøg og lign. meldes til skolen af forældrene via email: (eller via Lectio), pr. brev eller telefon til skolens kontor. Alle elever redegør for alle forsømmelser via Lectio. Skolen følger undervisningsministeriets bestemmelser vedr. forsømmelser og indstilling til eksamen. 

Forældre- og elevsamtaler

I Efterskolen afholdes forældre- og elevsamtaler efterår og forår kort tid efter første og anden karaktergivning. Her har forældre og elever lejlighed til med klasselærer og faglærere at drøfte elevens standpunkt. Evt. uddybende samtaler kan aftales. Det forventes at forældrene deltager.

Forårskoncert

Faget musik afholder en forårskoncert, hvor eleverne viser, hvad de har arbejdet med i skoleårets løb. Koncerten henvender sig til skolens elever, forældre og andre interesserede.

Fællestimeudvalget og fællestimer

Fællestimeudvalget består af repræsentanter fra elevråd og pædagogisk råd. Fællestimeudvalget beslutter og afholder særlige arrangementer i undervisningstiden for 7. kl. – 3. g. Deltagelse er obligatorisk.

Glemte sager

Fundne glemte sager afleveres i glemmekasserne, der er sat frem i de enkelte bygninger. I kostafdelingen afleveres det på vagtkontoret.

Hjemmeside og Facebook

Vi har en aktiv hjemmeside, som hele tiden opdateres med nyheder og artikler. Følg med i skolens liv på www.vejlefjordskolen.dk og Facebook.

Idrætsforeningen

Til Vejlefjordskolen er der knyttet en idrætsforening, hvor du kan deltage i et stort udvalg af indendørs og udendørs sportsaktiviteter. Det tilstræbes at der er uddannede trænere. Man skal betale kontingent, når man melder sig til disse aktiviteter.

Internationalisering

Internationalisering indgår som et naturligt led i mange fag og studieture. Vi har jævnligt gæsteelever og sender selv elever til udlandet som udvekslingsstudenter. Desuden har skolen et antal volontører, der kommer fra flere lande og hjælper med praktiske opgaver og som danner et bindelid mellem elever og lærere.

Julekoncert

Skolens kor og musikelever afholder hvert år en julekoncert, hvor eleverne viser, hvad de har arbejdet med i efterårets løb. Koncerten henvender sig til skolens elever, forældre og andre interesserede.

Kajak-sejlads

Der skal altid anvendes redningsvest. Vandtemperaturen skal være over 15 oC medmindre, der bruges våddragt. Elever må aldrig sejle ud i dårligt vejr eller alene, og altid sammen med en lærer efter grundig undervisning i skolens sikkerhedsinstruks. Se instruks på skolens hjemmeside.

Karaktergivning

Der uddeles karakterblade to gange i løbet af skoleåret (november/december og marts). Desuden uddeles ved skoleårets afslutning karakterblade med års- og eksamenskarakterer.

Klasselærere

Klasselæreren er i særlig grad ansvarlig for sin klasse. Dvs. at klasselæreren normalt tager sig af den personlige kontakt med den enkelte elev, og kontakten mellem forældre og skole. Desuden er der tilknyttet kontaktlærere i efterskolen.

Kontoret

På kontoret kan du henvende dig med spørgsmål og problemer vedr.:

 • adresseændring (Husk at give besked, hvis du/dine forældre flytter eller får nyt telefonnummer)
 • buskort
 • e-mail-adresse
 • glemte sager
 • SU, statens uddannelsesstøtte
 • brevforsendelse
 • lommepenge
 • økonomi
 • andre spørgsmål af praktisk art.

Eleverne kan henvende sig på kontoret:

8.-10. Klasse: Mandag - fredag kl. 9:30 - 9:50 og kl.12:10 – 12:45 desuden har kontoret åbent Mandag - torsdag  kl. 14:10 – 14:30 

Kor

På Vejlefjordskolen oprettes hvert år et kor, hvor alle er velkomne til at deltage. Koret har et bredt repertoire og optræder ved gudstjenester og koncerter. Der er korrejser til ind- og udland. Der arrangeres hvert år en korweekend.

Lectio 

Lectio er skolens interne kommuni­kati­ons­system, der indeholder alle vigtige oplysninger om kalender, skema, hjem­mearbejde, afleveringer m.v. En del af oplysningerne er frit tilgængelige på www.lectio.dk, gå ind under Vejlefjord­skolen. Personlige oplysninger m.v. kræver kode, som udleveres til alle elever ved skoleårets start.

Forældre forventes at følge med på lectio.dk, hvor der er kalender og skoleskema.

Lommeregnere

Eleverne anskaffer sig lommeregnere efter behov. Henvend dig til din lærer, hvis du er i tvivl om, hvad du har brug for.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner må ikke, bruges i skole­timerne, under morgensamling eller i kirken. Hvis mobiltelefoner misbruges, bliver de konfiskeret for en tid. Misbruges en mobiltelefon med kamera, konfiskeres den straks. 

Morgensamling

Der er obligatorisk morgensamling hver dag kl. 9.20 – 9.30. I forbindelse med morgensamlingen er der mulighed for meddelelser og optræden.

Mødepligt

Alle elever har mødepligt til alle timer incl. fællestimer, lejrskoler, studierejser og ekskursioner. Læge- og tandlægebesøg i skoletiden skal begrænses til et minimum. Efterskoleelever kan normalt ikke få tidligere fri p.g.a. hjemrejse før weekend og ferier. Hvis efterskoleelever forsømmer skoletimer, mister man nogle af sine privilegier.

Opslagstavler og infoskærme

Gør det til en vane hver morgen at se efter, om der er opslag vedrørende din klasse. Elever må sætte opslag på tavler og skærme efter tilladelse af viceforstander.

Ordbøger

Vi bruger digitale ordbøger.

Optagelse i efterskolen

Ved henvendelse til skolen kan man få en aftale med viceforstanderen hvor man kan blive præcenteret for skolen. Man kan også tilmelde sig et åbent-hus-arrangement. Ved optagelse betales et indskrivningsgebyr på kr. 500 samt et despositum på kr. 2.500. Se i øvrigt afsnittet ”Skolepenge”.

Optagelse på ungdomsuddannelse

Elever i 9. og 10. klasse, der ønsker at fortsætte deres uddannelse, laver gennem deres nuværende skole en elektronisk uddannelsesplan i løbet året inden februar måned. Sidste frist for aflevering er primo marts. Skolevejleder er Malene Iversen.

Pas

Alle elever skal have pas og et blåt sygesikringsbevis, fra skoleårets begyndelse. Vejlefjordskolen har tradition for at tage på studieture syd for grænsen samt skitur til Norge. Brug sommerferien til at få dit pas i orden!

Påklædning, sprog og adfærd

Vi ønsker, at man tager hensyn til hinanden ved sin påklædning. F.eks. anser vi det for god skik, at man i spisestuen ikke kommer i snavset arbejdstøj eller lige fra stald eller sportsplads, men er omklædt. Ligeledes synes vi, det er godt, hvis man i kirken kommer pænt klædt. Elever kan blive bedt om at tage andet tøj på, hvis tøjet signalerer holdninger eller værdier, som ikke er forenelig med skolens værdigrundlag (fx satanisme, racisme, stoffer, sex etc.) Da vi på Vejlefjordskolen er kendt for at have en behagelig atmosfære og omgangstone, ønsker vi selvfølgelig at bevare dette ry. Det betyder også, at elever, der slås i stedet for at tale sammen, bliver sendt hjem til afkøling, og at sproget skal være af en sådan karakter, at ingen bliver stødt. Vi påtaler, når der bandes eller benyttes andre grove, fornærmende eller nedsættende udtryk, uanset om enkelte personer måtte finde det "normalt" eller synes, "det bare er for sjov". Det betyder også, at alle uanset alder taler høfligt til hinanden, og at elever skal rette sig efter en henstilling fra en hvilken som helst ansat uden at blive uforskammede.

Rektor og ledelse

Rektor er Holger Daugaard, har ansvaret for, at skolen fungerer efter de gældende love og bestemmelser. Den daglige leder af Efterskolen er Pia Fisher. I er altid velkomne til at kontakte os.

Rengøring

Der bliver ryddet op og gjort rent på skolen hver dag efter skoletid. Det er et stort arbejde at rydde op og gøre rent efter 400 mennesker, og da det er kammeraterne i efterskolen/kostskolen, der skal gøre dette arbejde, skal klasserne rydde op efter sig, når de forlader lokalerne. Stolene sættes på plads og affald anbringes i papirkurven.

Ringetider

 1. lektion 7.45 –   8.30
 2. lektion  8.30 –   9.20

           Morgensamling 9.20

 1. lektion 9.50 – 10.35
 2. lektion 10.35 – 11.20
 3. lektion 11.20 – 12.10 
 4. lektion 12.45 – 13.30
 5. lektion 13.30 – 14.15

Rusmidler

Alle former for rusmidler er forbudt. Brug af hash og andre forbudte rusmidler er forbudt i perioden hvor du er elev hos os – også i ferier og weekender. Vi har nul tolerance i forhold til brug og besiddelse af disse forbudte stoffer. Skolen kan forlange urin– eller blodprøve for at afklare tvivl eller rygter. Disse tests kan måle op til fire uger tilbage.

Rygning

Vejlefjordskolen er en røgfri skole. Rygning medfører konfiskering af cigaretter mm. samt hjemsendelse i en periode på 3-7 dage; ved gentagelse kan man blive bortvist. 

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen består af 9 medlemmer, samt to medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og rektor - de sidste 5 uden stemmeret. 4 er valgt af Adventist­kirken og 5 er valgt af skolekredsen eller forældrekredsen. Navne på bestyrelses­medlemmer kan ses på www.vejlefjordskolen.dk.

Skolepenge

Nye elever skal betale et indmeldelsesgebyr på kr. 500,-. Dertil kommer et depositum på kr. 2.500,- som tilbagebetales, når skoleåret gennemføres og der ikke er forvoldt skade på skolens ejendom. Depositum skal "fyldes op" hvis der i løbet af skoleåret laves skader på skolen. Eleven betragtes først som indmeldt, når gebyret på kr. 500,- er betalt. Gebyret refunderes ikke. De årlige skolepenge indbetales over 11 måneder. 

Skolerejser 8. - 10. kl.

Hvert år er 8. og 10. klasse på en obligatorisk skolerejse til udlandet; typisk en storby i Europa. Alle efterskole eleverne er desuden på en skitur i Norge. Global 10 har i foråret også en tur til New York.

Skoleture

I forbindelse med længerevarende skoleture kan skolen vælge at give kostpenge til kostelever (50 kr/pr. dag), så eleven selv skal købe mad.

Skolevejledning 8. - 10. kl.

Skolevejledningen varetages af Malene Iversen. Vejlederens arbejde består bl.a. i planlægning af undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og markedsorientering sammen med klasselæreren. Herunder hører orientering om tilmelding til ungdomsuddannelserne. En væsentlig aktivitet er den brobygning, som 9. kl og Global-10 har. Alle aftaler træffes gennem skolevejlederen.

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejeordningen gælder kun elever i den undervisningspligtige alder, altså eleverne i 8.-9. klasse. Ordningen er finansieret af det offentlige, idet skolen dog stiller lokaler til rådighed. Eleverne kommer efter de gældende regler til helbredskontrol, synsprøve og sundhedssamtale. Skolens sundhedsplejerske, kan træffes telefonisk på sundhedsforvaltningen, Rådhuset, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, tlf. 79 75 50 00, mandag og fredag kl. 08.30 – 09.30. 

Teammøder

Lærergruppen er inddelt i teams efter klassetrin. På teammøder drøftes faglige og pædagogiske forhold i forbindelse med den enkelte klasse.

Terminsprøver

Der afholdes terminsprøver for 9. og 10. klasse i januar. Terminsprøverne har især til formål at give eleverne træning i at arbejde med skriftlige opgaver under samme vilkår som til eksamen.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Skolepenge skal betales til og med udgangen af den måned, hvori udmeldelsen finder sted. Dertil kommer et udmeldelsesgebyr for kostelever på kr. 2.500,-, hvis eleven ikke fuldfører skoleåret. Hvis eleven bortvises pga. overtrædelse af skolens regler eller pga. generel uacceptabel opførsel gælder samme regler. 

Når man bor på skolen…

Vejlefjordskolen er dit og dine kammeraters hjem i det kommende år, det er derfor vigtigt, at du opfører dig på en måde, så det både bliver godt for dig og for de andre at være her. Derfor har vi en række regler, som du skal kende og følge.

 1. Tag hensyn til de andre; du er ikke den eneste, der er her

Det er den vigtigste af alle skolens regler. Under denne regel hører en masse: at du ikke spiller musik så højt, at det generer andre, at du færdes roligt på gangene, at du ikke forstyrrer dig selv og andre i stilletiden, at du er stille efter indetid, hvor folk begynder at gå i seng, at du ikke ”låner” andres ting uden at spørge om lov, at du er meget forsigtig med brug af levende lys på værelset og derfor aldrig forlader et værelse, hvor der brænder levende lys . . . osv.

 1. Tag hensyn til dig selv

Vi ønsker, at du skal få mest muligt ud af opholdet på Vejlefjordskolen. Derfor må du ikke ryge. Hverken snus, skrå, e-cigaret eller almindelig tobak må anvendes. Du må ikke drikke noget, der indeholder alkohol, ligesom du ikke må opbevare eller indtage narkotiske stoffer. Forbuddet imod narko gælder også i ferier og weekender. Brud på disse regler kan føre til, at du må rejse hjem.

 1. Tag hensyn til det andet køn

Det er f.eks. ikke rart at komme ud af sit værelse på vej til bad og pludselig opdage, at der står en dreng eller pige på gangen. Vi ønsker også at opretholde kristne normer omkring sex og samliv. Derfor er det kun tilladt at opholde sig på det modsatte køns bygning i de angivne besøgstider og med en ulåst dør.

 1. Tag hensyn til dine forældre

Du har sammen med dine forældre besluttet, at du opholder dig på Vejlefjord i det kommende år. De er trygge, fordi de ved, hvor du er. Du må derfor ikke forlade skolen uden at give vagthavende besked. Du må ikke opholde dig uden for bygnin­gerne efter indetids begyndelse. Hvis du i weekender ønsker at tage væk fra skolen til andre end dine forældre, så skal de først via e-mail eller telefonisk bekræfte over for skolen, at det er i orden.

Tag hensyn til skolen

Der kommer andre elever her efter dig. Behandl derfor skolens bygninger og inventar pænt. Når du sætter billeder eller plakater op, så gør det på en måde, så væggene ikke tager skade. Tunge ting, som reoler, højtalere o.l. må ikke ophænges på væggene, med mindre der er lavet en særlig aftale. Lad være med at bruge fodtøj indendørs, der sætter mærker i gulvene. Hvis du kommer til at ødelægge inventar på skolen, skal du betale for skaden.

En dag på Vejlefjordskolen

”Godmorgen, en ny dag truer!”

En typisk dag på Vejlefjord begynder med at en volontør går sin runde og hører, hvordan du har det. Det er din egen opgave at stille dit vækkeur og stå op i tide til at nå det du skal før skolen begynder. Kl. 7 – 7.45 er der morgenmad med ta’-selv-bord. 7.45 begynder første time.

Mellem anden og tredje time er der morgensamling. Så går det slag i slag kun afbrudt af middagsmaden, indtil skoledagen er færdig.

Eftermiddagen går med valgfag, fritidsaktiviteter eller Vejletur.

Fritid kan bruges til så meget: Fodbold, en tur til Daugård, hygge på værelset eller opholds– og aktivitetsrummene. Tiden går som regel for hurtigt. Nu venter der praktisk arbejde for de fleste, og derefter er der aftensmad.

Efter aftensmaden er der tirsdag og torsdag aftensamling i aulaen.

Bagefter skal der være stille på bygningerne, for nu læser eleverne lektier frem til klokken 19.15. Så er der fri igen med mulighed for at smutte over i skolens café Einstein, måske spille volleyball i idrætshallen eller gå en tur i Fitness.

Klokken 22 er der så indetid på drenge- og pigebygningen; dagen er ved at være slut, og sengen begynder at kalde.

 

En uge på Vejlefjord

Ugen begynder søndag aften, måske har du været hjemme i weekenden og er netop kommet tilbage igen. Du skal lige hilse på dine kammerater, høre hvordan de har haft det, om der er sket noget nyt; måske er der også et par opgaver, der ligger og venter på at blive gjort færdige, inden du lægger dig. Den nye uge er begyndt!

Dagene ligner hinanden, du går i skole og passer dine opgaver, men dagene er også forskellige. Måske tager du med idrætsforeningen ud, når de skal spille fodbold, eller når de er med i en volleyturnering, eller du er med i skolens kor. Det kan være, du vil en tur til Vejle med skolens bus en eftermiddag. Du bruger en aften i skolens svømmehal eller tager med på tur i kajak langs med stranden sammen med en lærer og et par af vennerne. Er du hesteglad kan det være du foretrækker en ridetur i skoven.

Uanset hvordan din uge har været, så bliver fredag aften anderledes, for her begynder sabbatten, eller hviledagen. En af de specielle ting ved Vejlefjordskolen er, at vi følger det bibelske princip om at hvile på ugens syvende dag, fra fredag aften til lørdag aften. Aftensmaden er speciel med f.eks. nybagte boller og varm kakao, og om aftenen mødes vi i kirken til aftensang. Bagefter er der gerne åbent hus på enten drenge- eller pigebygningen og hvem ved – måske er der én du gerne vil besøge der.

Lørdag morgen sover vi lidt længere; morgenmaden er kl. 9.15 og bagefter skal man vælge en af de kirkelige aktiviteter. Om eftermiddagen gør vi et eller andet sammen. Ude hvis vejret er godt, ellers inde. Ved aftenstid når vi frem til det, der for mange er ugens højdepunkt. Her begynder aftenprogrammet, måske en stor fest, høstfest, fastelavnsfest, westernfest, international fodbold­turnering, forårskoncert eller hvad der nu er på plakaten. Andre gange er det en mere stille aften med film, sport, en tur på skøjtebanen eller den slags.

Søndag er der så lidt tid til dig selv, de praktiske opgaver skal passes, svømmehallen er åben, måske er der en stil eller nogle opgaver der skal laves – en ny uge er begyndt.

Eksempel på et weekendprogram

Fredag                               

17.30                                  Aftensmad

19.30                                  Aftensamling v. Lasse Bech

21.00                                  Bål og sang ved stranden

22.30                                  Alle inde

Lørdag                               

9.15                                    Morgenmad

10.15                                  Et valg mellem forskellige kirkelige aktiviteter

12.30                                  Middagsmad

13.30                                  Afgang til stranden (medbring badetøj)

17.30                                  Aftensmad på stranden

                                           Hjemkomst hen på aftenen

Søndag                              

11.00                                  Brunch

13.30                                  Sport i idrætshallen

17.30                                  Aftensmad

18.00                                  Stilletid

20.00                                  Fritid

22.00                                  Alle inde

                                           GOD WEEKEND !

Husk !

Tirsdag udfylder du weekendseddel til aftensamling.
I blive-weekender skal du have en meget særlig grund til at forlade skolen.
Fredag må skolen først forlades, når ens pligt er taget kl. 15.10.

Hvis andet ikke er aftalt, er man på weekend fra fredag kl. 16 til søndag kl 16 – senest kl. 22.

 

ABC for kostelever

Arbejde
Alle kostelever udfører 5 timers praktisk arbejde pr. uge. Det praktiske arbejde på Vejlefjord er et pædagogisk princip, der også følges på andre skoler. Igennem dette er alle med til at gøre deres del af den arbejdsbyrde, der må udføres i forbindelse med det at bo på skolen.

Det praktiske arbejde skal udføres på det tidspunkt arbejdslederen fastsætter. Hvis man udebliver fra sit arbejde uden aftale, må man tage timen på et andet tidspunkt og får desuden en ekstra times ”huskepligt”.

Vi forventer opbakning fra forældrene omkring det praktiske arbejde.

Før at man kan tage hjem i weekenden eller ferie, må man sørge for at klare fredagens pligtarbejde.

Ved henvendelse til pligtleder, kan man få en anbefaling.

Buskørsel og anden transport

Onsdag eftermiddag kan man tage på bytur til Vejle. Prisen for en enkelttur er kr. 10. I forbindelse med weekend kører der bus til Vejle fredag kl. 15.10; pris kr. 20. Afhentning i Daugård søndag aften kl. 20.30 er gratis. Efter ferier og forlængede weekender afhenter vi ikke i Daugård men i Vejle kl. 21.30. Pris kr. 20.

Kørsel og afhentning udover dette sker kun efter særlig aftale, og hvis der er tid. Betaling forud.

Computer og printer

Alle elever skal have en bærbar computer, som kan bruges i skolearbejdet. Skriftlige opgaver afleveres elektronisk. Det er vigtigt også at have et USB stik og desuden en printer, hvis eleven ønsker at kunne printe sin opgave ud ved skriftlige prøver og eksamener.   

Cykel

Skolen ligger i et unikt og smukt naturområde, hvor det er dejligt at cykle en tur. Det er derfor en god ide at have sin cykel med. Husk cykelhjelm.

Flytning til Vejlefjord

Der skal ikke meldes flytning til folkeregistret, med mindre man kommer fra Færøerne, Grønland eller udlandet. Man skal derimod medbringe et sygesikringsbevis, der er udstedt af den hjemlige kommune. Skolen benytter sig af Hedensted Lægehus og sørger for nødvendig transport dertil.

Man skal også medbringe gyldigt pas, da flere klasseekskursioner går over grænsen til Flensborg, Slesvig m.m. Du bør i øvrigt medbringe:

- Dagligt tøj m.v.

- Pænt tøj

- Sengetøj: vattæppe/dyne, hovedpude, rullemadraMkan købes på skolen), sengelinned, sengetæppe og sovepose

- Håndklæder

- Toiletsager

- Badetøj (incl. svømmebriller), fodtøj til indendørs idræt og leg (skoene skal have lys sål, der ikke smitter af)

- Arbejdstøj

- Skoletaske (skolebøger udleveres kun til elever, der møder med skoletaske, som skal være tydeligt mærket med elevens navn)

- Penalhus samt udstyr til matematik og geometri

- Bestik, kop og krus til personligt brug i elevbygningerne

- Der medbringes egne rengøringsmidler til rengøring af eget værelse: vaskebalje (som skal kunne stå under sengen, 30 cm. høj), lille håndkost, fejebakke, karklude, 2 gulvklude og universalrengøring. Et sæt af de nødvendige ting kan købes på skolen.

- Vækkeur til batteri

Gæster

Gæster skal anmeldes til den vagthavende senest tirsdag aften før et weekendbesøg. Efter aflevering af gæsteseddel kan man forvente en tilbagemelding senest torsdag, hvis det ikke kan lade sig gøre. Almindelig kan man ikke have gæster på hverdage. Bortviste elever kan ikke gæste skolen i minimum et år efter bortvisningen. Undtagelser aftales med kosteafdelingens leder.

Heste

Der er mulighed for at tage sin hest med til Vejlefjordskolen. Man betaler et månedligt beløb for leje af en boks incl. hø og foder. Du skal selv passe hesten og sørge for, at der er rent og pænt i boksen hver dag. I ferierne er det dit eget ansvar at sørge for, enten at hente hesten hjem eller at der er nogen til at passe den på skolen. Sørg altid for at bruge det rigtige udstyr – herunder hjelm – når du er ude at ride. Sørg også for, at din familie har en ulykkesforsikring, der kan dække, hvis du skulle være uheldig at komme ud for en ulykke, mens du rider. Alle, der ønsker at ride, skal have gennemgået skolens sikkerheds- og førstehjælpskursus. Øvrige info findes i særlig heste info folder.

Huskomite

Skolehjemmets regler fastsættes af skolens huskomite. Disse samles i koncept­håndbogen. Indtil næste huskomite, kan leder samt senior kosttilsynslærer fastsætte disciplinære og pædagogiske afgørelser.

Husregler

Vi er mange mennesker på Vejlefjordskolen, og derfor må der være en husorden, der overholdes af alle. Vi forventer:

 • at vore elever udviser almindelig, god opførsel.
 • at man deltager i måltiderne og følger timerne samt retter sig efter de henstillinger, man måtte få.
 • at piger og drenge kun færdes på hinandens gange og værelser på tilladte tidspunkter.

Inspektion

Det forventes, at eleverne hver dag rydder op på eget værelse og jævnligt rengør det grundigt. Værelset tjekkes ugentlig af kostafdelingens personale. Eleven skal selv medbringe de nødvendige redskaber og midler til rengøring af værelset.

Kalender

Skolens kalender bliver løbende opdateret på den elektroniske opslagstavle, Lectio. Adgang til Lectio sker via hjemmesiden www.lectio.dk, vælg derefter Vejlefjordskolen og find kalenderen i hovedmenuen. Her kan man se flere måneder frem.

Klassefester

Det anbefales, at klassefester afholdes på skolens område og med deltagelse af en lærer. Sådanne klassefester kan ikke afholdes en fredag aften. Afholdes der fester uden for skolen, anmodes værterne ved sådanne sammenkomster om at holde disse alkoholfrie, ligesom man bør tage hensyn til deltagende elevers kostprincipper. Man skal i god tid inden festen planlægge dato m.v. sammen med skolens ledelse, så uheldige sammenfald undgås.

Kostpenge 

I tilfælde af sygdom udbetales der først kostpenge, når opholdet hjemme strækker sig over mere end én uge. Det er en forudsætning for pengenes udbetaling, at man umiddelbart efter sygeperiodens afslutning anmelder sit krav til skolens bogholder Adrian Taylor, og at man i øvrigt er a jour med sine skolepenge.

Lektielæsning

Vi lægger vægt på at elever skal læse deres lektier. Kostvagten hjælper derfor eleverne i det omfang det er muligt at nå rundt. Det forventes at lektielæsning foregår på værelset. Lige efter aftensamlingen og indtil kl. 19.15 er der værelsestid med særlig fokus på lektielæsning. Efterskoleelever, der ikke læser lektier, kan få inddraget deres mulighed for at lave fritidsinteresser en eller flere dage.

Lægebesøg

Lægebesøg skal så vidt muligt foregå via hjemmet. Ved akut sygdom sørger vi for at køre eleven til lægen. Lægebesøg aftales med vagthavende eller skolesekretæren.

Låsetid

Som elev skal man være på sin bygning fra låsetid aften til åbningstid morgen. Man kan blive erstatningspligtig, hvis man i kådhed ødelægger f.eks. branddøre og brandklokker, eller at ekstravagter skal lede efter pågældende udenfor.

Motion, idræt og helse

Alle kostelever forventes at deltage i regelmæssig motion udover den obligatoriske idræts undervisning. Derfor er der en idrætsforening med mange tilbud i fritiden, ligesom der er rig mulighed for at svømme, cykle, løbe og gå i skolens omgivelser.

Netværk i kostafdelingen

Vi vil gerne orientere lidt om tilslutning til kostafdelingens netværk, kostnet, som er helt separat fra undervisningsnetværket, skolenet. På kostnet kan eleverne benytte internettet og netværket i deres fritid via hotspots. Netværket skal bruges i henhold til skolens værdi– og regelsæt. Vejlefjordskolen er hovedsagligt trådløs og derfor anbefaler vi bærbare frem for stationær PC. Hver elev har ret til én forbindelse på netværket enten PC eller bærbar.

Forældre har ønsket et begrænset netværk, og derfor kan man ikke downloade pornografi, film, mp3-filer og andet, der krænker ophavsretten. Skolen har investeret i et kostbart filter, der beskytter eleverne mod dette. Kostnet ligner ikke et privathjems netværk, hvor man ofte har adgang til alt.

Man skal vide, at streaming ikke er tilladt på skolens netværk. Dvs. at man ikke kan bruge internettet som fjernsyn eller filmcentral. Man kan heller ikke spille over internettet, kun internt på skolen.

Misbruger eleven internetopkobling ved at finde programmer der kan gå rundt om vores filter, vil vi lukke elevens forbindelse øjeblikkeligt og permanent. Det er meget vigtigt, at eleverne beskytter deres computer mod virus. Norton AntiVirus virker ikke godt på vores net, men der er mange gratis programmer på internettet. Mange elever bruger den gratis udgave af AVG.

Man skal være opmærksom på, at der er tider, hvor eleverne ikke må bruge internet. Kostnets internettider skal respekteres af alle.

Eleven har ansvar for sin egen computer. Ofte prøver vi at løse elevernes tekniske problemer, men det er ikke skolens ansvar.

Det tager omkring en uge at registrere alle elever på vores netværk. Ønsker eleven en opkobling på kostskolenettet, er det vigtigt, at man tager netværkskontrakten med og afleverer den til klasselæreren til forældremødet ved skolestart. Spørgsmål om brug af nettet på Vejlefjordskolen kan stilles til Robert Lindsay på følgende e-mail adresse: .

Nøgler

Værelsesnøgle udleveres ved ankomst. Hvis nøglen forsvinder skal man straks købe en ny til 250 kr.

Penge

Skolens kontor påtager sig opbevaring af elevernes penge. Der kan i almindelighed ikke hæves penge på forældrenes skolepengekonto. Kredit gives ikke. Ønsker du at overføre penge til skolepengekontoen f.eks. lommepenge, kan følgende bank og nummer benyttes: Reg. 9521 konto 0006012647. Man kan også overføre penge til skolen med Mobile Pay på nummeret: 61554596. Husk at angive tydeligt hvem du er og hvad beløbet dækker.

Printer og memorystik

Da computer anvendes til afleveringer og skriftlige prøver, skal alle elever medbringe egen printer til udskrivning af opgaver. Der er også brug for et USB-stik til at flytte dokumenter fra computer til computer. Hvis man vil kunne printe sin opgave ud ved prøver, skal man have egen, velfungerende printer.

Rulleskøjter og skateboard

Det er obligatorisk at bruge det nødvendige sikkerhedsudstyr i forbindelse med rulleskøjter og skateboard, dvs. hjelm og div. beskyttelse.

Seng

Skolen stiller en seng og madras til rådighed. Det er obligatorisk at bruge en rullemadras til at lægge oven på skolens madras. En rullemadras kan købes på skolen. Tager man sin egen madras med, må man selv bestemme, om man bruger rullemadras. Dyne og pude skal være pålagt betræk.

Skolefritids- og sportsdragt

Alle efterskoleelever får en skolesportsdragt, der består af træningsdragt og t-shirt og shorts samt et par sokker. Dragtens pris er indregnet i skolepengene. Skolens logo er påtrykt.

Du skal selv sørge for indendørs sko med lys bund, udendørs idrætssko, mere end ét par shorts, T-shirts, samt svømmetøj, svømmebriller, evt. badehætte og badesko. Endvidere elastikbind til eventuelle skader.

Sygdom

Det er elevens ansvar at meddele sygdom til den vagthavende om morgenen. Derved videremeldes sygdom straks til skoleafdelingen, og også køkkenet får besked og sørger for at bringe mad op på værelset. 

Tandlæge

Normale tandeftersyn o.l. bør ordnes hjemme i ferierne eller på hverdagen tilknyttet de forlængede weekender. Kun i akutte tilfælde sørger skolen for kørsel til tandlægen. Elever, der søger specialtandlæge på deres hjemsted, bør begrænse deres besøg hos disse til skoleferierne.

TV, computer og lydanlæg må anvendes under hensyn til værelseskammerat og skolens øvrige elever. Ved misbrug konfiskeres udstyret. Skærme over 22 tommer kan kun anvendes efter særlig aftale. Både spil, musik og film skal være inden for skolens moralske og etiske holdninger.

Tyveri eller bortkomne genstande

Elever har ansvaret for at døren til værelset er låst og at de bærer nøglen på sig. På alle efterskole værelser er et personligt pengeskab, hvor kontanter og særligt værdifulde ejendele bør opbevares. Eleven vælger selv en kode, som er personlig og ikke bør deles med andre.

Skolen fraråder at elever låner tøj og andre ting af hinanden. I tilfælde af tyveri eller bortkomst af ting kan skolen ikke påtage sig ansvaret for at finde det forsvundne eller at erstatte det. Elever i gymnasiet kan leje boks til værdigenstande og penge.

Vask

Elever kan anvende skolens vaskeri. Skolen påtager sig intet ansvar i forbindelse med elevers vask af tøj. Tørring må ikke foregå på elev­bygningerne, men i vaskeriet, hvor der er tørre­tumbler til rådighed. Vaskeriet har lukket fra fredag solnedgang til lørdag solnedgang.

Volontører

Skolen har hvert år et antal volontører, som er unge frivillige, der kommer fra ind- eller udland. Volontørerne hjælper med praktiske opgaver i kostafdelingen og assisterer i undervisningen.

Weekendrejser og ferie

Kostafdelingen er lukket i efterårs-, jule-, vinter- og påskeferien og i forlængede weekender. I Kr. Himmel­fartsferien skal man enten tage hjem eller deltage i skolens fællestur til Himmerlandsgården. Efterskole­elever har ret til ophold på skolen i Pinseferien og St. Bededagsferien. Der gøres opmærksom på, at skolen har ret til at disponere over elevernes værelser i sådanne ferier i tilfælde af stævner o. l.

Skolen henter elever efter hver ferie: Efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, st. bededag, Kr. Himmel­fartsdag og pinse på Vejle Station kl. 21.30. Pris 20 kr. pr elev.

 

Kontoret 7589 5202   

E-mail: 

76413132 Rektor: Holger Daugaard

76413126 Viceforstander: Pia Fisher

76413120 Bogholder: Adrian Taylor

76413123 Skolesekretær: Lenette Blond 

24904862 Skole-/studievejleder Malene Iversen

76413121 Drengebygningen

76413122 Pigebygningen

Vagthavende kan træffes onsdag kl. 16.45 – 24.00 på . . .

76413127 Pedel: Morten Nielsen

Skolens postadresse

Vejlefjordskolen

Vejlefjordskolen 15

8721 Daugård

"Uanset om du er til fodbold, fitness, IT, hest eller hvad dine interesser er, så kan vi tilbyde noget af Danmarks smukkeste natur"
Se vores tilbud og aktiviteter