Elevhåndbog for 0.-6. klasse

Klik her hvis du vil læse lidt mere detaljeret om det at gå i 0.-6. klasse hos os.

 

Elevhåndbog for 7.-10. klasse

Vejlefjordskolen er en af Dan­marks mange private skoler – en alsidig og åben skole, der tilbyder undervisning fra grundskolens 0. kl. til 3.g. Desuden har vi en børnehave og en vuggestue.

Vi har både elever, der bor hjemme og på skolen. Vi ser det som vores største opgave at drive en kristen skole, et sted hvor alle, lærere som elever, møder et kristent budskab.

På trods af det brede undervisningstilbud med både grundskole, efterskole og gymnasium er vi en lille skole. Vi lægger vægt på at have et overskueligt og trygt miljø.

Vejlefjordskolen er en af mange adventistskoler. Vi tror på, at uddannelse betyder mere end at følge en bestemt studieplan. Uddannelse er ikke bare noget intellektuelt, men noget der vedrører det hele menneske.

På de følgende sider i elevhånd­bogen finder du en hel række praktiske oplysninger og retnings­linier for livet på skolen.

 

Hvem er vi?
En skole med idé

Vejlefjordskolen har sin rod i Adventistkirken og bygger derfor på en kristen livsholdning. Det betyder, at elever og lærere viser gensidig respekt for hinandens holdninger og i det daglige udfordrer hinanden med vigtige spørgsmål om identitet og livsstil. For at blive elev på Vejlefjord­skolen behøver man ikke selv have en bestemt livsholdning, men det forventes, at man respekterer skolens og kammeraternes holdninger.

Alle er således velkomne hos os.

Hjerte - Hånd - Hoved


I Vejlefjordskolens logo står der: Hjerte – Hånd – Hoved, hvilket betyder, at skolen ønsker at skabe rum og mulighed for, at du kan udvikle mange forskellige sider af din personlighed.

Hoved hentyder bl.a. til de skolefag, hvor du først og fremmest skal bruge dine intellektuelle evner: dansk, matematik,fysik, sprog osv. Vi lægger stor vægt på, at den viden og de færdigheder, du får, kan blive et springbræt til videre uddannelse eller en god praktikplads.

Hånd står for kreative og praktiske færdigheder samt fysisk udfoldelse. Det gælder fag som billedkunst, musik, idræt med flere, men det gælder også de mange fritidsbeskæftigelser, som skolen kan tilbyde både kost- og dagelever. Kostelever deltager des­uden i det daglige praktiske arbejde som rengøring, opvask, madlavning og vedligeholdelse af bygninger og inventar. En hel del elever mangler mange af disse praktiske færdigheder, når de kommer, så vi ser det som en vigtig del af skolelivet, at alle får mulighed for at prøve flere forskellige udfordringer.

Hjerte står for medmenneskelighed og tro. På Vejlefjordskolen lægger vi vægt på, at vi skal behandle hinanden med respekt i det daglige. Vi mener, at det er vigtigere for et menneske, at det tør stå for positive og medmenneskelige holdninger, end at det udelukkende lærer at tjene mange penge for at opnå indflydelse og prestige. Vi mener også, det medmenneskelige ansvar rækker ud over vores nærmeste verden. Derfor deltager skolen hvert år i en indsamling til fordel for hjælpearbejde i Afrika.

Vi tror med hjertet, tror på hinanden, tror på fremtiden og tror på Gud. Disse vigtige spørgsmål arbejder vi særligt med i faget kristendomskundskab, som er obligatorisk på alle klassetrin, men i det hele taget er det vores hensigt, at al undervisning skal være præget af sunde og afbalancerede kristne ideer og holdninger.

Kirken

Vejlefjordskolen er tæt knyttet til Vejlefjordkirken. Her foregår en del af skolens aktiviteter, som f.eks. koncerter og skole­afslutning. Her samles skole­familien hver fredag til morgensamling, lørdag formiddag til bibelstudium kl. 9.45 og gudstjeneste kl. 11.00. Alle er altid velkomne ved disse møder.

Ved nogle lejligheder gøres der særlig meget ud af programmet. Det sker f.eks. ved særlige ungdoms­gudstjenester i løbet af skoleåret, dels ved en festlig fejring af høsten, dels ved en åben skolegudstjeneste. Men også koncerter som julekoncert og forårskoncert foregår i kirken.

Skolen har tilknyttet to ungdomspræster. De tager del i skolens liv og er medansvar­lig for mange andagter. Man kan altid snakke med dem eller deltage i de arrangementer de står for.

 

De første skoledage

Introduktionsdage

Skoleåret begynder med nogle introduktionsdage, der skal gøre dig bedre kendt med skolen, lærerne og dine kammerater. Her bliver du også introduceret til skolens mange fritidstilbud, og der bliver udleveret bøger. I kostafdelingen er der er et særligt program hver aften, der skal "ryste os sammen". Skolens husregler gemmemgås, så du hurtigt finder ud af, hvad vi forventer af dig, når du bor på skolen.

Bogbind

8.-10. kl. medbringer selv bogbind den dag, hvor de får udleveret deres bøger. Har du intet med, vil du ved bogudleveringen få udleveret bogbind, og prisen for bogbindet vil blive skrevet på din konto. Efter bog­udleveringen skal bøgerne straks bindes ind.

Medbring saks og tape!

Vejlefjordskolens elevhåndbog

Nedenstående punkter er oplysninger, som gælder alle elever, både dag- og kostelever.

 

Afgangsprøver, eksamener, og årsprøver

8. kl. afsluttes med årsprøver.

9. kl. med folkeskolens afgangsprøver.

Global-10 afslutter med FS 10, men kan dog også afsluttes med folkeskolens afgangsprøver. Global-10 elever, der har valgt det, har desuden prøver i 2-3 gymnasiefag.

1. g har årsprøver og evt. studentereksamen i enkelte fag.

2. g har årsprøver og studentereksamen i nogle fag.

3. g har studentereksamen.

 

Alkohol

Det er forbudt at drikke alkohol på skolen og på vej til eller fra skolen.

Buskort til dagelever

Buskort til dagelever i 0.-10. kl. kan erhverves for kr. 1.500, såfremt man opfylder afstandskravene til det enkelte klassetrin. Der er forskellige bestemmelser for grundskolen og gymnasiet. Gymnasieelever kan søge om rabat til transport, se www.ungdomskort.dk.

Bibliotek

Skolens bibliotek er åbent for udlån til alle elever. Udlånstiden er 1 måned. Leksika, håndbøger og andre opslagsværker kan ikke hjemlånes.

Bil

De ældste elever kan have egen bil. Dagelever skal have aftale med rektor; kostelever skal have aftale med kostafdelingens leder.

 

Bøger

De bøger du får udleveret, låner du gratis af skolen. Til gengæld beder vi dig passe på dem og lægge bind om dem. Bøgerne skal også forsynes med navn. Bliver en bog væk, skal du selv erstatte den.

Cykler og knallerter

Kostelevernes cykler skal anbringes i cykelkælderen eller i carporten ved ”Skrænten”. Her parkeres kostelevernes knallerter også. Dageleverne kan stille deres cykler og knallerter på parkeringspladsen ved ”Bakkehuset” eller ved idrætshallen. Knallertkørsel på skolens område må aldrig blive til gene for elever og beboere på skolen. Cykler og knallerter skal være lovlige. Man skal have knallertkørekort for at have knallert på skolen. Alle kostelever skal bære hjelm og refleksvest. Hvis regler vedr. knallert ikke overholdes, vil eleven blive bedt om at tage knallerten hjem.

 

Disciplinære sager

I tilfælde af disciplinære sager underrettes hjemmet enten telefonisk eller skriftligt herom. Det kan også være tilfældet med elever over 18 år, selv om de er myndige. Der kan indkaldes til skole/hjem møde.

Dåsesodavand/energidrik

Dåsesodavand og diverse koffeindrikke må ikke medtages og drikkes på skolen.

Eksamensbeviser

Efter bestået eksamen får du dit eksamensbevis. Pas godt på det. Hvis det alligevel bliver væk for dig, kan du få udstedt et nyt ved at henvende dig til skolen, men vi vil kræve et gebyr for det nye bevis.

 

Ekskursioner

Skolens regler om rygning, brug af alkohol og omgangsformen mellem piger og drenge gælder altid på skolens ture. Brud på reglerne kan medføre hjemsendelse på forældrenes og elevens regning. Se også under ”lejrskole, skolerejser og studieture”.

 

Elevrådet

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Det er her eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag. Et elevråd fungerer som bindeled mellem skolens ledelse, lærere og elever.

Forsikringer

Skolen har ikke tegnet en kollektiv tyveriforsikring. Såfremt der sker tyveri fra en elev, skal anmeldelse ske via familiens eget forsikringsselskab. Skolen erstatter ikke stjålne ting og forbeholder sig ret til at anmelde tyveri.

Elever, som deltager i skolens udlandsrejser forventes at have tegnet en privat rejseforsikring.

 

Forsømmelser

Der er mødepligt til undervisningen. Sygdom, tandlægebesøg og lign. meldes til skolen af forældrene via email:
(eller via Lectio), pr. brev eller telefon til skolens kontor. Gymnasiets elever redegør for alle forsømmelser via Lectio.

Skolen følger undervisningsministeriets bestemmelser vedr. forsømmelser og indstilling til eksamen. For gymnasiet gælder endvidere, at elever, der ikke har afleveret skriftlige arbejder i fornødent omfang og /eller har for høj fraværsprocent, ikke altid kan deltage i arrangementer uden for skolen. Dette drejer sig f.eks. om korrejser og idrætskonkurrencer, der foregår i skoletiden. Se i øvrigt gymnasiets studieregler på Vejlefjordskolens hjemmeside.

 

Forældre- og elevsamtaler

I grund- og efterskolen afholdes forældre- og elevsamtaler efterår og forår kort tid efter første og anden karaktergivning. Her har forældre og elever lejlighed til med klasselærer og faglærere at drøfte elevens standpunkt. Ligeledes er der mulighed for at drøfte valgfag. Evt. uddybende samtaler kan aftales. Det forventes at forældrene deltager.

 

Forældresamtaler i gymnasiet

Gymnasiet tilbyder forældresamtaler søndagen efter julekoncerten og igen efter forårskoncerten. Orientering sker kun elektronisk.

 

Forårskoncert og forårsudstilling

Faget musik afholder en forårskoncert, hvor eleverne viser, hvad de har arbejdet med i skoleårets løb. Ligeledes etablerer faget billedkunst i gymnasiet en udstilling af elevarbejder. Både koncert og udstilling henvender sig til skolens elever, forældre og andre interesserede.

 

Fritidsaktiviteter, frivillige

Skolen tilbyder forskellige former for fritidsaktiviteter, f.eks. korsang, spejder, idræt og værkstedsaktiviteter. I efterskolen er der nogle dage obligatoriske valgfagstimer om eftermiddagen.

 

Fællestimeudvalget og fællestimer

Fællestimeudvalget består af repræsentanter fra elevråd og pædagogisk råd. Fællestimeudvalget beslutter og afholder særlige arrangementer i undervisningstiden for 7. kl. – 3. g. Deltagelse er obligatorisk.

 

Glemte sager

Fundne glemte sager afleveres i glemmekasserne, der er sat frem i de enkelte bygninger. I kostafdelingen afleveres det på vagtkontoret.

Hjemmeside og Facebook

Vi har en aktiv hjemmeside, som hele tiden opdateres med nyheder og artikler. Følg med i skolens liv på Facebook og skolens hjemmeside.

Idrætsforeningen

Til Vejlefjordskolen er der knyttet en idrætsforening, hvor du kan deltage i et stort udvalg af indendørs og udendørs sportsaktiviteter. Det tilstræbes at der er uddannede trænere. Man skal betale kontingent, når man melder sig til disse aktiviteter.

Internationalisering

Internationalisering indgår som et naturligt led i mange fag og studieture. Vi har jævnligt gæsteelever og sender selv elever til udlandet som udvekslingsstudenter. Desuden har skolen et antal volontører, der kommer fra flere lande og hjælper med praktiske opgaver og undervisning.

 

Julekoncert

Skolens kor og musikelever afholder hvert år en julekoncert, hvor eleverne viser, hvad de har arbejdet med i efterårets løb. Koncerten henvender sig til skolens elever, forældre og andre interesserede.

Kajak-sejlads

Der skal altid anvendes redningsvest. Vandtemperaturen skal være over 15 oC. Elever må aldrig sejle ud i dårligt vejr eller alene, og altid sammen med en lærer efter grundig undervisning i skolens sikkerhedsinstruks.

Se instruks på skolens hjemmeside.

Karaktergivning

Der uddeles karakterblade to gange i løbet af skoleåret (november/december og marts). Desuden uddeles ved skoleårets afslutning karakterblade med års- og eksamenskarakterer.

  

Klasselærere

Grundskolen og efterskolen: Klasselæreren er i særlig grad ansvarlig for sin klasse. Dvs. at klasselæreren normalt tager sig af den personlige kontakt med den enkelte elev, og kontakten mellem forældre og skole. Desuden er der tilknyttet kontaktlærere i efterskolen for 8. og 9. kl.

Gymnasiet: klasseteamet i gymnasiet kan rådgive klassen i forskellige spørgsmål og tager sig desuden af en del praktiske anliggender vedrørende den enkelte klasse. Den mere personlige kontakt og rådgivning, som kendes fra folkeskolen/grundskolen varetages i gymnasiet af gennemførelsesvejlederen (se under ”studievejledning”).

 

Kontoret

På kontoret kan du henvende dig med spørgsmål og problemer vedr.:

adresseændring (Husk at give besked, hvis du/dine forældre flytter eller får nyt telefonnummer)

buskort

e-mail-adresse

glemte sager

SU, statens uddannelsesstøtte

brevforsendelse

lommepenge

økonomi

andre spørgsmål af praktisk art.

Eleverne kan henvende sig på kontoret:

7.-10. Klasse: Mandag - fredag kl. 12.10 – 12.45 Mandag - torsdag  kl. 14.10 – 14.30 

1.-3.g: Mandag – fredag kl. 11.20-11.50, Mandag – torsdag kl. 14.10 - 14.30

Kor

På Vejlefjordskolen oprettes hvert år et kor, hvor alle er velkomne til at deltage. Koret har et bredt repertoire og optræder ved gudstjenester og koncerter. Der er korrejser til ind- og udland. Der arrangeres hvert år en korweekend.

 

Lectio 

Lectio er skolens interne kommuni­kati­ons­system, der indeholder alle vigtige oplysninger om kalender, skema, hjem­mearbejde, afleveringer m.v. En del af oplysningerne er frit tilgængelige på www.lectio.dk, gå ind under Vejlefjord­skolen. Personlige oplysninger m.v. kræver kode, som udleveres til alle elever ved skoleårets start.

Forældre forventes at følge med på lectio.dk, hvor der er kalender og skoleskema.

Lejrskole 7. kl.

Lejrskoleophold kan aftales mellem lærere og elever/forældre. Lejrskoleophold for 7. Klasse går ofte til Bornholm. Aftales et lejrskoleophold, indgår det i undervisningen, og eleverne er forpligtet til at deltage. Betaling opkræves særskilt.

 

Lommeregnere

Eleverne anskaffer sig lommeregnere efter behov. Henvend dig til din lærer, hvis du er i tvivl om, hvad du har brug for.

 

Mobiltelefon

Mobiltelefoner må kun, efter aftale, bruges i skole­timerne, under morgensamling eller i kirken. Hvis mobiltelefoner misbruges, bliver de konfiskeret for en tid. Misbruges en mobiltelefon med kamera, konfiskeres den straks. Skolens erfaring med elevernes omgang med mobiltelefon gør, at vi anbefaler en billig stabil type, med løbende forældrestyret betalingstid. Så er tabet ikke stort, hvis eleven mister den.

 

Morgensamling

Der er obligatorisk morgensamling hver dag kl. 9.20 – 9.30. I forbindelse med morgensamlingen er der mulighed for meddelelser og optræden.

 

Mødepligt

Alle elever har mødepligt til alle timer incl. fællestimer, lejrskoler, studierejser og ekskursioner. Læge- og tandlægebesøg i skoletiden skal begrænses til et minimum. Kostelever kan normalt ikke få tidligere fri p.g.a. hjemrejse før weekend og ferier. Hvis efterskoleelever forsømmer skoletimer, mister man nogle af sine privilegier.

For gymnasieelever gælder særlige regler, der har indflydelse på eksamen og S.U. Også rettidig aflevering af skriftlige opgaver hører med til mødepligten og manglende eller for sen aflevering af opgaver tæller med som forsømmelser. Det skal understreges, at alle fag tæller lige meget. Omfattende forsømmelse i et eller flere fag kan medføre, at man bliver indstillet til eksamen på "særlige vilkår". Det betyder generelt, at man skal op i fuldt pensum i alle fag. Man skal fortsat følge undervisningen og aflevere alle skriftlige opgaver, men får ikke årskarakterer på sit eksamensbevis.

Hvis man er på særlige vilkår, vil man blive afkrævet et beløb for omkostninger for de ekstra eksamener.

Hvis forsømmelserne fortsætter bliver man "selvstuderende" og det betyder, at man ikke mere må følge undervisningen og dermed heller ikke mere kan få S.U. Reglerne for eksamen er som elever på "særlige vilkår".

Opslagstavler og infoskærme

Gør det til en vane hver morgen at se efter, om der er opslag vedrørende din klasse. Elever må sætte opslag på tavler og skærme efter tilladelse af rektor.

 

Ordbøger

Ordbøger i 7. - 10. kl.: Faglærerne kan vejlede i valget.

Ordbøger i gymnasiet:

Faglærerne kan vejlede i valget, evt. digitale ordbøger. Ved fælles bestilling af ordbøger efter skolestart fås som regel en rabat.

 

Optagelse i grund- og efterskolen

Ved henvendelse til skolen kan man tilmelde sig et åbent-hus-arrangement, hvor ansøgere kan blive præsenteret for skolen. Optagelse af elever kræver en forudgående samtale med en lærer. Ved optagelse betales et indskrivningsgebyr på kr. 500. For efterskoleelever og kostgymnasieelever desuden et despositum på kr. 2.500. Se i øvrigt afsnittet ”Skolepenge”.

 

Optagelse på ungdomsuddannelse

Elever i 9. og 10. klasse, der ønsker at fortsætte deres uddannelse, laver gennem deres nuværende skole en elektronisk uddannelsesplan i løbet året inden februar måned. Sidste frist for aflevering er primo marts. Når det gælder gymnasieuddannelsen, skal man oplyse, hvilket gymnasium, man ønsker som nr. 1, 2 og 3. Ansøgerne fordeles så vidt muligt efter deres ønsker. Ansøgerne til 1. g skal vælge mellem det ønskede gymnasiums udbudte studieretninger. De skal også angive, hvilken studieretning de ønsker efter det første halve år. Det endelige valg foretages først omkring 1. dec. Skolevejleder er Malene Iversen.

 

Pas

Alle elever fra 8. årgang til 3.g skal have pas, helst fra skoleårets begyndelse. Vejlefjordskolen har tradition for at tage på studieture syd for grænsen. Brug sommerferien til at få dit pas i orden!

 

Påklædning, sprog og adfærd

Vi ønsker, at man tager hensyn til hinanden ved sin påklædning. F.eks. anser vi det for god skik, at man i spisestuen ikke kommer i snavset arbejdstøj eller lige fra stald eller sportsplads, men er omklædt. Ligeledes synes vi, det er godt, hvis man i kirken kommer pænt klædt. Elever kan blive bedt om at tage andet tøj på, hvis tøjet signalerer holdninger eller værdier, som ikke er forenelig med skolens værdigrundlag (fx satanisme, racisme, stoffer, sex etc.) Da vi på Vejlefjordskolen er kendt for at have en behagelig atmosfære og omgangstone, ønsker vi selvfølgelig at bevare dette ry. Det betyder også, at elever, der slås i stedet for at tale sammen, bliver sendt hjem til afkøling, og at sproget skal være af en sådan karakter, at ingen bliver stødt. Vi påtaler, når der bandes eller benyttes andre grove, fornærmende eller nedsættende udtryk, uanset om enkelte personer måtte finde det "normalt" eller synes, "det bare er for sjov". Det betyder også, at alle uanset alder taler høfligt til hinanden, og at elever skal rette sig efter en henstilling fra en hvilken som helst ansat uden at blive uforskammede.

 

Rektor og ledelse
Rektor er Holger Daugaard, der har den daglige ledelse og ansvaret for, at skolen fungerer efter de gældende love og bestemmelser. Du og dine forældre er altid velkommen til at kontakte rektor, hvis der opstår problemer af en eller anden art. Øvrig ledelse: Afdelingsinspektør for grundskolen/efterskolen er Lone Jalving, vicerektor for gymnasiet er Jørgen Voldstad, og afdelingsleder for kostafdelingen er Pia Fisher.

Rengøring

Der bliver ryddet op og gjort rent på skolen hver dag efter skoletid. Det er et stort arbejde at rydde op og gøre rent efter 400 mennesker, og da det er kammeraterne i efterskolen/kostskolen, der skal gøre dette arbejde, skal klasserne rydde op efter sig, når de forlader lokalerne. Stolene sættes på plads og affald anbringes i papirkurven.

 

Ringetider

1. lektion 7.45 – 8.30

2. lektion 8.30 – 9.20

Morgensamling 9.20

3. lektion 9.50 – 10.35

4. lektion 10.35 – 11.25

5. lektion 11.30 – 12.15 for efterskolen
                  11.50 – 12.35 for gymnasiet

6. lektion 12.45 – 13.30

7. lektion 13.30 – 14.15

8. lektion 14.20 – 15.05

9. lektion 15.10 – 15.55

Gymnasieeleverne spiser kl. 11.25 og efterskoleeleverne kl. 12.15

 

Rusmidler og alkohol

Det er ikke tilladt at drikke eller besidde alkohol på skolen eller på vej til eller fra skolen, og man skal være ædru, når man ankommer til skolen fx efter weekendfri.

Som elev må man ikke bruge eller besidde rusmidler, hverken på skolen eller hjemme. Brug af hash eller andre rusmidler medfører bortvisning fra både kostafdelingen og undervisningen, og man får efterfølgende ikke lov til at komme på skolen i et antal måneder, som i det enkelte tilfælde udmåles af skolens ledelse. Skolen kan forlange urin- eller blodprøve for at afklare tvivlstilfælde. 

 

Rygning

Vejlefjordskolen er en røgfri skole. Rygning medfører hjemsendelse i en periode på 3-7 dage; ved gentagelse kan bortvisning komme på tale.

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen består af 9 medlemmer, samt to medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og rektor - de sidste 5 uden stemmeret. 4 er valgt af Adventist­kirken og 5 er valgt af skolekredsen eller forældrekredsen. Navne på bestyrelses­medlemmer kan ses på vejlefjordskolen.dk.

Skolepenge

Nye elever skal betale et indmeldelsesgebyr på kr. 500,-. Dertil kommer et depositum på kr. 2.500,- for kostelever, som tilbagebetales, når skoleåret gennemføres og der ikke er forvoldt skade på skolens ejendom. Depositum skal "fyldes op" hvis der i løbet af skoleåret laves skader på skolen. Eleven betragtes først som indmeldt, når gebyret på kr. 500,- er betalt. Gebyret refunderes ikke. De årlige skolepenge indbetales over 10 måneder. 

Skolerejser 8. - 10. kl.

Hvert år er 8. og 10. klasse på en obligatorisk skolerejse til udlandet; typisk en storby i Europa.

Skoleture

I forbindelse med længerevarende skoleture kan skolen vælge at give kostpenge til kostelever (40 kr/pr. dag), så eleven selv skal købe mad.

 

Skolevejledning 7. - 10. kl.

Grundskolens/efterskolens skolevejledning varetages af Malene Iversen. Vejlederens arbejde består bl.a. i planlægning af undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og markedsorientering sammen med klasselæreren. Herunder hører orientering om tilmelding til ungdomsuddannelserne. En væsentlig aktivitet er den brobygning, som 9. kl og Global-10 har. Alle aftaler træffes gennem skolevejlederen.

Statens Uddannelsesstøtte

Gymnasieelever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte; samtidig bortfalder statsstøtten til gymnasiet. Studievejlederen orienterer om reglerne for støtten. SU søges digitalt på www.su.dk. Efterskoleelever kan ikke modtage SU.

SU - sådan søger du

Man er SU-berettiget kvartalet efter man er fyldt 18 år. SU kan tidligst søges 1 måned før man er berettiget. Vigtigt: Husk forinden at oprette NEM-ID (som kan bruges til alle off. systemer) og bed din bank sørge for, at din bankkonto registreres som en NEM-konto.

Kostelever behøver ikke at flytte adresse til skolen for at få SU som udeboende. Se i øvrigt regler om SU som udeboende på hjemmesiden.

Studieture i gymnasiet

De fleste klasser vil i løbet af deres skoletid komme til at deltage i en studietur af nogle dages varighed. Nedenstående er et uddrag af de gældende regler for disse ture: Studieture må højst vare fem skoledage (hvis klasse og lærere enes om længere varighed er øvrige dage en privatsag). Længere studieture lægges normalt i forbindelse med en ferie. Det forudsættes, at alle elever i en klasse/på et hold deltager. Dispensation fra denne regel vil kun undtagelsesvis kunne gives af rektor. Ved dispensation skal lærere, der rejser, sørge for fagrelevant beskæftigelse til de hjemmeværende elever. Muligheder for kortere studieture/ekskursioner drøftes og aftales i august. Studieture er et led i undervisningen i et eller flere fag med et obligatorisk program, hvortil der er mødepligt.

Fritiden er til elevernes egen disposition. Ofte deler en klasse sig i mindre grupper, og det indskærpes eleverne, at de ikke færdes alene, og at skolens almindelige regler for adfærd gælder. Lærerne er ikke nødvendigvis sammen med eleverne i deres fritid. Eleverne har altså selv ansvar for, at aftenerne forløber godt. Det er helt på eget ansvar, hvad eleverne foretager sig efter afslutningen af det obligatoriske program.

Eleverne betaler selv for studieture og beløbet opkræves i 2-5 månedlige rater.

Studievejledning

Gennemførelsesvejledning i gymnasiet varetages af Vibe Capion og Martin Schmidt.

Formålet med vejledningen er at hjælpe eleven til at gennemføre gymnasiet med størst muligt fagligt og personligt udbytte, bl.a. når det gælder om at træffe vigtige valg af betydning for såvel gymnasieuddannelsen som fremtidige studier og job, og når det gælder om at opnå de nødvendige studiekompetencer. Vejlederen samarbejder med ledelse, SU (sekretær Lenette Blond), lærere og lærerteam om den enkelte elev og tager sig af såvel individuel som kollektiv vejledning. Den individuelle vejledning tilbydes elever, der har behov for særlig hjælp og støtte for at afhjælpe de problemer, der måtte forstyrre elevens muligheder for at kunne gennemføre gymnasieforløbet. Vejledningen foregår som regel på vejlederkontoret. Der er faste træffetider 2-3 gange om ugen eller efter aftale. Den kollektive vejledning kan f.eks. være indføring i studieteknik og forskellige arbejdsformer, generel orientering om valgfag og økonomiske og sociale forhold mv. under uddannelsen. Gennemførelsesvejlederen samarbejder med Studievalg Sydjylland.

 

Studievalg Sydjylland

Studievalg Syds vejleder hjælper gymnasieelever med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studievalg kan du blandt andet få et overblik over uddannelser, optagelsesregler, specialpædagogisk støtte, SU / SVU, åben uddannelse og erhverv. Studievalg Sydjylland holder i løbet af året oplæg i de enkelte gymnasieklasser og har træffetid på Vejlefjordskolen ca. en gang om måneden. På Studievalg Sydjyllands opslagstavle kan du finde en oversigt over, hvornår Studievalg kommer næste gang.

Du kan også finde information på Studievalgs hjemmeside www.studievalg.dk/sydjylland.

E-mail:

 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejeordningen gælder kun elever i den undervisningspligtige alder, altså eleverne i 0.-9. klasse. Ordningen er finansieret af det offentlige, idet skolen dog stiller lokaler til rådighed. Eleverne kommer efter de gældende regler til helbredskontrol, synsprøve og sundhedssamtale. Skolens sundhedsplejerske, Dorthe Davidsen kan træffes telefonisk på sundhedsforvaltningen, Rådhuset, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, tlf. 79 75 50 00, mandag og fredag kl. 08.30 – 09.30. 

 

Teammøder

Lærergruppen er inddelt i teams efter klassetrin. På teammøder drøftes faglige og pædagogiske forhold i forbindelse med den enkelte klasse.

 

Terminsprøver

Der afholdes terminsprøver for 9. og 10. klasse i januar. For gymnasiets 2. og 3. g er terminsprøverne placeret i oktober/november og februar/marts. Terminsprøverne har især til formål at give eleverne træning i at arbejde med skriftlige opgaver under samme vilkår som til eksamen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Skolepenge skal betales til og med udgangen af den måned, hvori udmeldelsen finder sted. Dertil kommer et udmeldelsesgebyr for kostelever på kr. 2.500,-, hvis eleven ikke fuldfører skoleåret. Hvis eleven bortvises pga. overtrædelse af skolens regler eller pga. generel uacceptabel opførsel gælder samme regler. 

 

 

 

 

"Vi har så meget at byde på - kom selv og oplev det!"
Se hvad vi har at byde på