Bilag om snyd

Det betragtes som snyd, når en elev afleverer en opgave eller dele af en opgave, vedkommende ikke selv har lavet, eller afleverer dele af en tidligere bedømt opgave i forbindelse med en ny opgave.

Følgende udgør ikke en udtømmende liste, men bare nogle få eksempler på, hvad man ikke må, og hvad man må.

Eksempler:

 • Hvis 5 på hinanden følgende ord er de samme som i en anden tekst, er der tale om snyd.
 • Det er snyd at bruge en sætning fra en anden tekst og ændre ord hist og her for at få det til at se ud som om, det ikke er afskrift.
 • Brug af oversættelsesprogrammer og chatbots er snyd. Også hvis det kun gælder få sætninger inde i en tekst, du ellers selv har lavet.
 • Hvis du i store træk følger opbygningen af en anden tekst uden at lave en tydelig henvisning, er det snyd.

 

Det er tilladt:

 • At sidde sammen med andre og dele gode pointer, fx når man tolker tekster.
 • Det er tilladt af få gode idéer fra nettet, fra bøger og fra forældre, hvis man selv formulerer sig.
 • Det er tilladt at citere fra en anden tekst, når man bare laver en tydelig henvisning. Men lav ikke omfattende citatmosaikker, for det kan blive betragtet som mindre selvstændigt, selv om det ikke er snyd.
 • At følge opbygningen af et argument fra en anden tekst, hvis man fx redegør for en andens synspunkt. Man skal bare ikke følge ordlyden for tæt, og man skal klart vise, at man refererer.
 • At få hjælp til en oversættelse, hvis man selv konstruerer en sætning og efterfølgende drøfter mulige forbedringer og selv implementerer dem. Men man skal selv forstå forbedringen (fx den grammatiske konstruktion, så man på opfordring kan forklare sin lærer, hvorfor man har skrevet, som man har).
 • At få hjælp til en matematikopgave, men man skal være forberedt på IKKE at få en karakter for opgaven, men snarere få sin karakter på baggrund af aktiv deltagelse i gruppearbejde og løsning af opgaver ved tavlen eller på baggrund af prøver.

 

Indtil vinterferien i 1.g arbejder faglærerne sammen med klassen om at implementere gode vaner for skriftlige opgaver, så reglerne for snyd gentagne gange bliver tydeliggjort. Du skal som elev tage reglerne alvorligt og lytte godt efter, hvad læreren siger til dig og klassen om snyd. Når vi kommer til vinterferien, skal du som elev have fanget pointerne og ikke herefter ”komme til” at lave opgaver, som kan betragtes som snyd.

Hvis læreren efter vinterferien i 1.g, finder eksempler på snyd, vurderer læreren alvorligheden af det enkelte tilfælde og indberetter det til ledelsen, hvis vedkommende finder forseelsen tilstrækkeligt alvorlig. I særlige tilfælde kan det også ske inden da.

Konsekvenser af snyd:

Ledelsen kan (evt. i samråd med læreren) anvende følgende sanktioner eller en kombination af sanktioner:

 1. Bede eleven om at genskrive dele af en opgave eller hele opgaven.
 2. Give karakteren -3, hvis ledelsen vurderer, at der er tale om væsentlige dele af en opgave.
 3. Bede eleven (evt. under opsyn) skrive en opgave om uden brug af computer og adgang til nettet.
 4. Beslutte om kun karakteren -3 skal indgå i terminskarakteren eller om den nye opgave også kommer til at tælle, så det bliver et gennemsnit af de to.
 5. Give en mundtlig advarsel.
 6. Give en skriftlig advarsel. Dog ikke ved første gang.
 7. Bortvise eleven nogle dage (op til 1 uge). Dog ikke ved første gang. Bemærk at fravær kan resultere i eksamen i alle fag.

 

Snyd til eksamen eller terminsprøver medfører:

Øjeblikkelig bortvisning fra den aktuelle prøve, uden mulighed for at få en bedømmelse eller at komme til prøve i samme fag i den pågældende eksamenstermin. Bortvisning kan ske med tilbagevirkende kraft, hvis snyd konstateres under bedømmelsen af opgaven.

Som elev er det dit eget ansvar at være orienteret om reglerne for snyd til prøver og eksamen, herunder også regler for brug af nettet. Du kan fx ikke undskylde dig med, at du ikke deltog i eksamensorienteringen eller var syg den dag læreren gennemgik eksamensreglerne.

Mistanke om snyd

Hvis der opstår en mistanke om snyd, har skolen ret til at tilbageholde udstyr (computer, telefon, dokumenter mm.), som kan have været brugt i den forbindelse.